ประโยคโบราณ ในพระธัมมปทัฏฐกถา

ภาค 1   มี 15 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
1. ไหว้ครู ปณามคาถา   (ปณามคาถา หน้า 1-2)
2. อิตฺถีสทฺโท สามเณโร เถรํ ยฏฺฐิโกฏิยา ฯเปฯ คจฺฉาม ภนฺเตติ. (จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ หน้า 14-17)
3. กงเกวียน กำเกวียน ตตฺถ มโนติ กามาวจรกุสลาทิเภทํ ฯเปฯ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ (จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ หน้า 20-22)
4. อิตินาคพาธ โสวณฺณมโย ปภสฺสโร ฯเปฯ สหพฺยตํ ปตฺโตติ. (มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุ หน้า 26-29)
5. กาโกโลกนัย/โลกมืด นาครา อรุเณ อนุคฺคจฺฉนฺเต ฯเปฯ ติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (ติสฺสตฺเถรวตฺถุ หน้า 39-42)
6. ยักษิณีส่งน้ำ ตทา สา ยกฺขินี ฯเปฯ อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคิ. (กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ หน้า 45-48)
7. ยกวัตร อเถโก ภิกฺขุ ตถาคตํ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ สมคฺเค กาตุํ อสกฺขิ (โกสมฺพิกวตฺถุ หน้า 50-52)
8. ช้างลงท่า โส ตาย อากิณฺณวิหารตาย ฯเปฯ สพฺพวตฺตานิ กโรติ. (โกสมฺพิกวตฺถุ หน้า 52-54)
9. ช้างร้องไห้ โส หิ สตฺถารํ นิวตฺเตตุํ ฯเปฯ อยเมตฺถ อตฺโถติ. (โกสมฺพิกวตฺถุ หน้า 58-60)
10. ปูอาสนะ อเถกา กุลธีตา ฯเปฯ อุฏฺฐาย อคมํสุ. (จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ หน้า 64-66)
11. เทวทัตเล็ก เอกสฺมึ หิ สมเย ฯเปฯ เทวทตฺตวตฺถุ. (เทวทตฺตวตฺถุ หน้า 70-75)
12. พุทธดำเนิน สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก ฯเปฯ สิกฺขํ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ. (นนฺทตฺเถรวตฺถุ หน้า 105-109)
13. นันทะกระสัน อถโข ภควา อายสฺมนฺตํ ฯเปฯ สุขทุกเข น เวธตีติ. (นนฺทตฺเถรวตฺถุ หน้า 109-112)
14. เทวทัตต์ตัดงา เทวทตฺโตปิ โข นว มาเส ฯเปฯ จุลฺลธมฺมปาลชาตกญฺจ กเถสิ. (เทวทตฺตวตฺถุ หน้า 136-139)
15. ไก่ปรบปีก/โคโป สตฺถา สาธุ สาธูติ ฯเปฯ กูฏํ คณฺหีติ. (เทวสหายกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 146-148)

 

ภาค 2   มี 11 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
16. ช้างออกศึก อเถกทิวสํ มาคนฺทิยา ฯเปฯ ปวิสิสฺสามีติ อาห. (สามาวตีวตฺถุ หน้า 48-51)
17. เผาปราสาท มาคนฺทิยา ยมหํ ฯเปฯ มหนฺตํ มหาสกฺการํ กาเรสิ. (สามาวตีวตฺถุ หน้า 56-59)
18. อัปปมาทะ สตฺถา อาคนฺตวา กาย นุตฺถ ฯเปฯ ตํ กมมํ อกาสิ. (สามาวตีวตฺถุ-กุมฺภโฆสกวตฺถุ หน้า 59-67)
19. โจรขุดอุโมงค์ ตสฺมึ ขเณ อุมฺมงฺคโจรา ฯเปฯ โอเฆน วิกิริตุนฺติ. (จูฬปนฺถกตฺเถรวตฺถุ หน้า 85-88)
20. ปัญญาปราสาท มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ   (มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ หน้า 91-92)
21. ม้าวิ่งเร็ว เทวสหายกภิกฺขุวตฺถุ   (เทวสหายกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 93-95)
22. วัตตบท เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข มหาลิ ฯเปฯ สมฺม กึ กโรสีติ. (สกฺกวตฺถุ หน้า 95-98)
23. กึกิณิ/กิงกิณิก ปาสาณผลกสฺส นิสฺสนฺเทน ฯเปฯ เกลึ กตฺวา ปกฺกมึสุ.  
24. มังกรดั้นเมฆ เมฆิยตฺเถรวตฺถุ   (เมฆิยตฺเถรวตฺถุ หน้า 116-118)
25. ครอบจักรวาล ตสฺเสวํ อปราปรํ วิจรนฺตสฺเสว ฯเปฯ จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ. (จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ หน้า 134-140)
26. นครนอก-นครใน สตฺถา อหํ โว อาวุธํ ฯเปฯ อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ. (อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 142-145)

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2526

 

ภาค 3   มี 13 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
27. หิ่งห้อยชมสวน ตสฺส คุณเตเชน นาคภวนํ ฯเปฯ นิมุชฺชาเปตีติ. (วิฑูฑภวตฺถุ หน้า 23-25)
28. มุนีเดินดง เถโร โสปาณสีสํ ตตฺเถว ฯเปฯ มจฺฉริยโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ. (มจฺฉริยโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ หน้า 34-37)
29. จำปาทอง/ประทุมทอง รญฺโญ ตสฺส ฯเปฯ ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ. (ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ หน้า 42-45)
30. เศรษฐีสอนบุตร เอวํ มหาเสฏฺฐี จตูหิ มาเสหิ ฯเปฯ คเหตฺวา ปายาสิ. (วิสาขาวตฺถุ หน้า 55-58)
31. กัลยาณธรรม ตสฺสา เอกา สหายิกา ฯเปฯ วิสาขาวตฺถุ. (วิสาขาวตฺถุ หน้า 74-77)
32. แก้วมงกุฎ อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ   (อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ หน้า 77-80)
33. อัตตวินิบาตกรรม โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ   (โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ หน้า 86-89)
34. ประทุมทอง/ดอกประทุม เอวํ กิรสฺส อโหสิ ฯเปฯ ปทุมานิ อุฏฺฐหึสูติ. (ครหทินฺนวตฺถุ หน้า 97-99)
35. ลิงพาล มหาชโน กถํ สมุฏฺฐาเปสิ ฯเปฯ มหากสฺสปตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ. (มหากสฺสปตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ หน้า 117-120)
36. อานันทเศรษฐี ตมฺปิ จณฺฑาลกุลสหสฺสํ ฯเปฯ สาตฺถิกา อโหสีติ. (อานนฺทเสฏฺฐิวตฺถุ หน้า 121-123)
37. สัชชุขีรัง อถสฺส เอตทโหสิ ฯเปฯ สตฺถาปิ เตสํ กเถสิ. (อหิเปตวตฺถุ-สฏฺฐิกูฏเปตวตฺถุ หน้า 157-159)
38. สัมภาระ อสนฺตํ ภาวมิจฺเฉยฺย (คาถา) ฯเปฯ อุปาสิกาโย จ นิกฺขมึสุ. (สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ หน้า 166-168)
39. องค์คด สามเณรสฺส ปน นิวตฺติตุเมว ฯเปฯ โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ. (วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ หน้า 187-190)

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2527

 

ภาค 4    มี 5 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
40. ลากินน้ำหาง ตทา ปน ปญฺจสตมตฺตา ฯเปฯ น จิรสฺเสว อรหตฺตํ ปาปุณิ. (ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ-ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ หน้า 45-48)
41. สันนิจจัย อุยฺยุญฺชนฺติ สติมนฺโต น นิเกเต รมนฺติ เต ฯเปฯ ปยฺยาเปตุนฺติ. (มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ-เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ หน้า 57-60)
42. เสาเขื่อน ตสฺมึ ขเณ มหาโมคฺคลฺลาโน ฯเปฯ สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ. (สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ หน้า 66-68)
43. ป่าไม้สะแก-ป่าไม้ตะเคียน-ป่าไม้พยอม สตฺถริ ปน ตํ มคฺคํ ฯเปฯ รมณีโย เอวาติ อตฺโถ. (ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ หน้า 77-80)
44. เศรษฐีขายถ่าน กีสาโคตมีวตฺถุ   (กีสาโคตมีวตฺถุ หน้า 143-147)

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2524

 

ภาค 5   มี 7 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
45. ผีเสื้อน้ำ-เทวธรรม ทกรกฺขโส ตมฺปิ อุทกํ ฯเปฯ พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ. (พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 67-70)
46. ม้าหลบแส้ หิรินิเสโธ ปุริโสติ อิมํ ฯเปฯ ปิโลติกตฺเถรวตฺถุ. (ปิโลติกตฺเถรวตฺถุ หน้า 76-68)
47. สนิมบาตร อถ นํ เอโก สหายโก ฯเปฯ สิริมาวตฺถุ. (สิริมาวตฺถุ หน้า 96-99)
48. ไตรวัฏฏะ/ไตรวัฏ เถรี กิร วีสวสฺสสติกา ฯเปฯ เคเห กึ กริสฺสามิ ปพฺพชิสฺสามีติ. (อุตฺตรตฺเถรีวตฺถุ-อธิมานิกภิกฺขุวตฺถุ-รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ หน้า 99-102)
49. กายนคร สา ตํ โอโลเกตฺวา อตฺตภาวํ ฯเปฯ รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ. (รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ หน้า 104-107)
50. หักซี่โครง โส หิ โพธิรุกฺขมูเล ฯเปฯ ปฐมโพธิวตฺถุ. (ปฐมโพธิวตฺถุ หน้า 115-116)
51. เศรษฐีขายเรือน โส สเตนปิ สตทฺวเยนปิ ฯเปฯ เอกาทสโม วคฺโค. (มหาธนเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ หน้า 118-120)

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2526

 

ภาค 6  มี 6 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
52. กุมภกรรณ์ทดน้ำ เอกทิวสํ หิ เทวทตฺโต ฯเปฯ คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ. (สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ-กาลตฺเถรวตฺถุ หน้า 20-23)
53. ราชสีห์กระทืบถ้ำ สา สาธูติ อยฺยา ฯเปฯ ทิสฺวา รญฺโญ อาโรเจสิ. (จิญฺจมาณวิกาวตฺถุ หน้า 47-50)
54. พุทธวิสัย/พระพุทธเจ้าเปิดโลก สพฺพพุทฺธานํ กิร อวิชหิตเมว ฯเปฯ อิมํ ชาตกํ วิตฺถาเรน กเถสีติ. (ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ หน้า 91-94)
55. โอวาทปาติโมกข์ โส สตฺถารํ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ หตฺเถ ทตฺวา กาลมกาสิ. (อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺหวตฺถุ คาบเกี่ยว หน้า 100-103)
56. สรณคมน์ สตฺถา อคฺคิทตฺตํ อามนฺเตตฺวา ฯเปฯ สาวกตฺตํ ปกาเสสีติ. (อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ หน้า 109-111)
57. อยู่ร่วม ภนฺเต อหํปิ จตุราสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก ฯเปฯ เอวํ ภเชถ ปยิรุปาเสถาติ อตฺโถ. (สกฺกวตฺถุ หน้า 135-137)

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2526

 

ภาค 7  มี 28 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
58. ยถา นที มลิตฺถิยา ทุจฺจริตนฺติ อิมํ ฯเปฯ อญฺญตรกุลปุตฺตวตฺถุ. (อญฺญตรกุลปุตฺตวตฺถุ หน้า 15-16)
59. กากสูร สุชีวํ อหิริเกน กากสูเรน ธํสินา ฯเปฯ วนฺทิตฺวา ตมตฺถํ อาโรเจสุํ (จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ-ปญฺจอุปาสกวตฺถุ หน้า 17-20)
60. พระครูแขวง โส กิร อตีเต ฯเปฯ ธมฺมฏฺโฐติ ปวุจฺจตีติ. (สุภทฺทวตฺถุ- วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ หน้า 39-41)
61. วินิจฉัย สตฺถา น ภิกฺขเว ฉนฺทาทิวสิกา ฯเปฯ ตมตฺถํ อาโรเจสุํ (วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ-ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ หน้า 41-43)
62. พรานตกเบ็ด สตฺถา ตสฺส อวิทูเร ฯเปฯ อริยพาลิสิกวตฺถุ. (อริยพาลิสิกวตฺถุ หน้า 54-55)
63. พระครูเมือง น สีลพฺพตมตฺเตนาติ ฯเปฯ สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ. (สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หน้า 55-57)
64. อัฏฐังคิกมรรค มคฺคานฏฺฐงฺคิโกติ อิมํ ฯเปฯ ปโมกฺขนฺตีติ อตฺโถ. (ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ หน้า 58-60)
65. เสือซ่อนเล็บ ปริเวเณ นิสีทิตฺวา สชฺฌายนฺตา ฯเปฯ โปฐิลตฺเถรวตฺถุ. (โปฐิลตฺเถรวตฺถุ หน้า 71-73)
66. กาวิดน้ำ มหลฺลกภาเวน ปน ธมฺมํ ฯเปฯ ลคฺคจิตฺโตว โหตีติ อตฺโถ. (มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ หน้า 74-76)
67. ปทุมทอง อถ นํ สตฺถา ฯเปฯ ภาเวหีติ อตฺโถ. (สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกวตฺถุ หน้า 77-80)
68. สองนาง ตทา หิ สตฺถา ฯเปฯ วิโสเธยฺยาติ อตฺโถ. (กิสาโคตมีวตฺถุ-ปฏาจาราวตฺถุ หน้า 83-85)
69. ห่าลงเมือง มตฺตาสุขปริจฺจาคาติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ สตฺถุ คมนกาลํ อาโรเจสิ. (อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ หน้า 87-89)
70. บารมีสามสิบ ราชา โยชนนฺตเร ฯเปฯ เถรํ ปริวาเรสุํ. (อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ หน้า 89-91)
71. เสือเล็ก สตฺถา เต ภิกฺขู ฯเปฯ อยเมตฺถ อตฺโถ. (ภทฺทิยภิกฺขุวตฺถุ-ลกุณฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ หน้า 100-103)
72. เสือโคร่ง ตทาปิ สตฺถา ลกุณฺฑกทิยตฺเถรเมว ฯเปฯ อกฺขรานิ ฉินฺทิตฺวา คตา. (ลกุณฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ-ทารุสากฏิกวตฺถุ หน้า 102-105)
73. ป่าช้าเก้า ปุนทิวเส ราชกุลโต ฯเปฯ เทสนา อโหสีติ. (ทารุสากฏิกวตฺถุ หน้า 105-107)
74. ดาวคนอง ทุพฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมนฺติ อิมํ ฯเปฯ วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ. (วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 107-110)
75. ภูเขาหิมพานต์ อถสฺสา สุภทฺทา พุทฺธานญฺเจว ฯเปฯ น ปญฺญายนฺตีติ อตฺโถ. (จูฬสุภทฺทาวตฺถุ หน้า 114-116)
76. โลหะปราสาท เอกาสนนฺติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ หตลาภสกฺการํ กโรหีติ. (เอกวิการฺเถรวตฺถุ-สุนฺทรีปริพฺพชิกาวตฺถุ หน้า 117-120)
77. หัวดื้อ สตฺถา สํเวคกถํ ฯเปฯ อากิรตีติ อตฺโถ. (เขมกเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ-ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ หน้า 125-129)
78. ปัจจันตนคร-ประตูเมือง อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ   (อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 130-132)
79. สองลัทธิ สตฺถา ภิกฺขเว อลชฺชิตพฺเพ ฯเปฯ อตฺโถ เวทิตพฺโพ. (นิคฺคณฺฐวตฺถุ-ติตฺถิยสาวกวตฺถุ หน้า 133-135)
80. ช้าง/ช้างออกศึก อหํ นาโควาติ อิมํ ฯเปฯ อตฺตโนวตฺถุ. (อตฺตโนวตฺถุ หน้า 136-138)
81. พราหมณ์เฒ่า โส นิวาสนปารุปนํ ฯเปฯ อสกฺโกนฺโต เอกมนฺตํ นิสีทิ. (ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺตวตฺถุ-ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ หน้า 141-146)
82. ผีสิง อุปาสิกาย วจนํ สุตฺวา ฯเปฯ สํโขเภตฺวา ปรินิพฺพายีติ. (สานุสามเณรวตฺถุ หน้า 151-154)
83. ช้างติดหล่ม อปฺปมาทรตาติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ เถโร ตถา อกาสิ (ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ-สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หน้า 154-156)
84. ช้างเผือก สตฺถา เตหิ สทฺธึ ฯเปฯ สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ. (สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หน้า 156-159)
85. สุวรรณบรรพต/ภูเขาทอง อตฺถมฺหีติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ โลเก สุขนฺติ อตฺโถ. (มารวตฺถุ หน้า 159-162)

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2527

 

ภาค 8  มี 15 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
86.  ตัณหานุสัยน้อย อถ ภควา ตสฺมึ ฯเปฯ กปิลมจฺฉวตฺถุ. (กปิลมจฺฉวตฺถุ หน้า 5-8)
87. ตัณหานุสัยใหญ่ สตฺถา เตสํ สัเวคํ ฯเปฯ นีหริตฺวา ฉฑฺเฑยฺยาติ อตฺโถ. (สูกรโปติกาวตฺถุ หน้า 9-12)
88. เรือนจำ สตฺถา ภิกฺขเว กึพนฺธนานิ ฯเปฯ พนฺธนาคารวตฺถุ. (พนฺธนาคารวตฺถุ หน้า 17-19)
89. แมงมุมชักใย เย ราครตฺตาติ อิมํ ฯเปฯ สมชฺชํ โอโลเกสิ. (เขมาวตฺถุ-อุคฺคเสนเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ หน้า 20-22)
90. จันทโครพ อตีเต ตสฺส จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตกาเล ฯเปฯ จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ. (จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ หน้า 30-33)
91. อักขรสันนิบาต เอกทิวสํ หิ วิกาเล ฯเปฯ อุปกํ อาชีวกํ อทฺทส. (มารวตฺถุ-อุปกาชีวกวตฺถุ หน้า 33-36)
92. โจปนกาย/ผีเสื้อน้ำ สตฺถา เอกํ ภิกฺขํปิ อโนสาเทตฺวา ฯเปฯ ปญฺจภิกขุวตฺถุ. (ปญฺจภิกขุวตฺถุ หน้า 48-51)
93. กุรุธรรม ยถา โพธิสตฺโต ฯเปฯ หํสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ. (หํสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 53-55)
94. เต่าเหาะ โย มุขสญฺญโตติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ จินฺเตมิ อนุสฺสรามีติ. (โกกาลิกวตฺถุ-ธมฺมรามตฺเถรวตฺถุ หน้า 56-59)
95. ราหูอมจันทร์ สตฺถา ตสฺส จ ฯเปฯ ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ. (ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ หน้า 63-66)
96. เมตตาวิหารี สตฺถา วีสโยชนสตมตฺถเก ฯเปฯ กนฺทีติ อตฺโถ. (สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หน้า 71-74)
97. พราหมณ์ตีพราหมณ์ เถโร กินฺนาเมตนฺติ ฯเปฯ อาจริโย วา นตฺถิ. (สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ-มหาปชาปตีโคตมีวตฺถุ หน้า 109-112)
98. ฤาษีกินเหี้ย ตถาคตสฺสาปิ ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส ฯเปฯ ปริมชฺชสีติ อตฺโถ. (กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ หน้า 115-118)
99. มารยาหญิง ปุนทิวเส ภนฺเต ฯเปฯ สุนฺทรสมุทฺทตฺเถรวตฺถุ. (สุนฺทรสมุทฺทตฺเถรวตฺถุ หน้า 155-157)
100. พราหมณ์ดีดกระโหลก อถ นํ สตฺถา ฯเปฯ สา ตํ วิสฺสชฺเชสิ. (วงฺคีสตฺเถรวตฺถุ-ธมฺมทินฺนาเถรีวตฺถุ หน้า 185-188)

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2528

ความคิดเห็น

ช่างเข้าใจทำให้ง่ายแก่การจำทา

ช่างเข้าใจทำให้ง่ายแก่การจำทางสมอง....

คักๆหลาย

คักๆหลาย

คักๆหลาย

คักๆหลาย

ขอบคุณมากครับ กำลังหาพอดี

ขอบคุณมากครับ กำลังหาพอดี

ชอบมากครับ ขอบคุณมากครับ

ชอบมากครับ ขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.