ประมวลศัพท์บาลีตามหมวดหมู่

* เมื่อคลิกลิงค์แล้ว  กดปุ่ม [Home] บนคีย์บอร์ด เพื่อกลับมายังตำแหน่งต้นเอกสารได้

ปรับปรุง 15 ก.พ.61

Download PDF

 • ศัพท์ที่เป็นนามนาม:  ตัวหนา = ปุงลิงค์    ตัวหนาเอียง = นปุงสกลิงค์   ตัวหนาขีดเส้นใต้ = อิตถีลิงค์
 • ค้นหาศัพท์ในหน้านี้ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการกด Ctrl+F แล้วพิมพ์อักษร/คำ ที่ต้องการค้นหา
สัตว์โลก
 • สัตว์ ชนฺตุ ‘ผู้เกิด’
 • สัตว์ สตฺโต ภูโต ภูตํ*
 • สัตว์ ปาโณ ‘มี ปราณ/ลมหายใจ/ชีวิต’
 • สัตว์มีชีวิต ปาณภูโต
 • หมู่สัตว์ หมู่ชน สัตว์โลก ปชา
บุคคล (เป็น ปุ. หรือ อิต. เท่านั้น)
 • ตน อตฺตา [อตฺต]
 • พรหม พฺรหฺมา [พฺรหฺม]
 • เทวดา เทโว เทวตา อมโร สุโร
 • เทวบุตร เทพธิดา เทวปุตฺโต เทวธีตา [-ตุ]
 • นางอัปสร นางฟ้า อจฺฉรา
 • พระอินทร์ สกฺโก เทวราชา มฆวา
  อินฺโท วชิรปาณิ
 • ยักษ์ ยักษิณี ยกฺโข ยกฺขินี
 • เปรต เปโต
 • สัตว์นรก เนรยิโก
 • ดิรัจฉาน ติรจฺฉาโน ติรจฺฉานคโต
 • อสุรกาย อสูร อสุโร อสุรกาโย
 •  
 • ชน คน ชโน ‘ผู้เกิด’ (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิง)
 • บุคคล ปุคฺคโล (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิง)
 • มนุษย์ คน มนุสฺโส (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิง และไม่มีความหมายพิเศษสูงกว่าคำว่า ชน นร)
  มนุสฺสี (ไม่มีใช้)
 • คน นโร (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิง)  นารี
 • ผู้ชาย บุรุษ ปุริโส ปุมา โปริโส โปโส (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิงบ้าง) มานโว
 • ผู้หญิง หญิง สตรี อิตฺถี ถี
 • มาตุคาม ผู้หญิง มาตุคาโม
 • มหาชน มหาชโน (เป็นเอกวจนะเท่านั้น ในความหมายพหุวจนะ)
 • บริษัท ประชุมชน  ปริสา
 • เด็ก ทารก ทารโก ทาริกา กุมาโร กุมารี กุมารโก กุมาริกา พาโล พาลโก
 • เด็กในท้อง คพฺโภ
 • เด็กทารก เด็กอ่อน ถนโป ถนปา ‘ดื่มจากเต้านม’
 • เด็กน้อย เด็กเล็ก พาลโก
 • ดรุณ คนหนุ่มสาว ตรุโณ ตรุณี ยุวา [ยุว]  ยุวติ ยุวตี มาณโว มาณวโก มาณวิกา วนิตา
 • คนหนุ่ม ภิกษุหนุ่ม ทหโร
 • คนแก่ (ผู้ใหญ่ โดยอายุ โดยฐานะ ...) มหลฺลโก มหลฺลิกา
 • หญิงสาว สุตา
 • หญิงสาวน้อย กญฺญา
 • กุลบุตร กุลธิดา กุลปุตฺโต กุลธีตา [-ตุ]
 • เพื่อน มิตร สหาย มิตฺโต สหาโย สหายโก สหายิกา สุหชฺโช สขา สขี; สมฺม (อาลปนะ)
 • พระราชา พระราชินี ราชา [ราช] ราชินี มเหสี
 • พระราชบุตร พระราชธิดา  ราชปุตฺโต ราชธีตา [-ตุ]
 • กษัตริย์ นางกษัตริย์ เทวี ขตฺติโย ขตฺติยา ขตฺติยานี เทโว (=สมมุติเทพ) เทวี
 • 1 กษัตริย์ ขตฺติโย
 • พระเจ้าจักรพรรดิ จกฺกวตฺติ จกฺกวตฺตี
 • พระเจ้าแผ่นดิน ภูปติ ภูปาโล
 • อำมาตย์ อมาตย์ อมจฺโจ
 • นักรบ ทหาร โยโธ
 • 2 พราหมณ์ พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณี
 • 3 แพศย์ พ่อค้า เวสฺโส
 • 4 ศูทร สุทฺโท
 • 0 จัณฑาล จณฺฑาโล
 • ทาส ทาโส ทาสี 
  ทาสในเรือน ฆรทาโส ฆรทาสี
 • คนใช้ จูฬุปฏฺฐาโก ปริจาริโก ปริจาริกา เจโฏ เจฏโก เปสฺโส เสวโก
 • ข้าศึก ศัตรู อริ ริปุ สตฺตุ อมิตฺโต
  สปตฺโต ปฏิภาโค ปจฺจามิตฺโต
  ปจฺจตฺถิโก  ปจฺจนิโก ปจฺจนีโก
  ปฏิปกฺโข วิปกฺโข
 • คนรวย เศรษฐี กฎุมพี คนมีทรัพย์ เสฏฺฐี กุฏุมฺพิโก กุฏุมฺพี ธนปติ มหทฺธโน สธโน
 • คนจน ทลิทฺโท ทฬิทฺโท ทุคฺคโต นิทฺธโน
 • ผู้รู้ วิญญูชน วิญฺญู
 • ผู้เจริญ (แปลโดยอรรถว่า ‘ท่าน…’)
  ภวํ [ภวนฺต] โภโต โภตี; โภ โภติ (อาลปนะ);
  ภทนฺโต ภทฺทนฺโต ภทฺโท ภทฺทา ภทฺโร
 • ผู้มีอายุ (แปลโดยอรรถว่า ‘ท่าน…’) อายสฺมา [อายสฺมนฺตุ]
 • เจ้า บดี ปติ
 • ผู้เป็นใหญ่ อธิบดี อธิปติ อิสฺสโร
 • ผู้ใหญ่ มหลฺลโก มหลฺลิกา
 • พระผู้เป็นเจ้า พระคุณเจ้า (เรียกนักบวช); เจ้า  แม่เจ้า นาย สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี อยฺโย อยฺยา
 • คนมีปัญญา บัณฑิต ปณฺฑิโต ปณฺฑิตปุริโส เมธาวี ภูริ สปฺปญฺโญ
 • คนดี สํ สนฺโต [สนฺต]; สปฺปุริโส สุโปริโส
  สาธุ สาธุชีวี กลฺยาโณ กลฺยาณี กลฺยาณชโน กลฺยาณชฺฌาสโย กลฺยาณชฺฌาสยภูโต
 • ปัณเฑาะก์ ปณฺฑโก
 • ชาวเมือง นาคโร นครวาสี
 • แขก อาคนฺตุโก อติถิ ปาหุโน ปาหุนโก
 • คนพาล อันธพาล พาโล อนฺธพาโล
 • คนบ้า อุมฺมาโท มตฺโต อุมฺมตฺโต อุมฺมตฺตโก อุมฺมตฺติกา
 • คนง่อย ปีฐสปฺปี  dwarf วมโน
 • คนขี้เมา คนเมา นักเลงสุรา โสณฺโฑ สุราโสณฺโฑ
 • หญิงแพ้ท้อง โทหฬินี
สมุหนาม
 • สงฆ์ หมู่ คณะ สงฺโฆ คโณ 
  หมู่ภิกษุ ภิกฺขุสงฺโฆ
 • หมู่สัตว์ ปชา  มหาชน มหาชโน (เป็นเอกวจนะเสมอ และไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากมาย)
 • หมู่คน/มนุษย์ มานุสโก
 • บริษัท หมู่ ปริสา 
  ภิกษุบริษัท ภิกฺขุปริสา
  ภิกษุณีบริษัท ภิกฺขุนีปริสา
  พรหมบริษัท พฺรหฺมปริสา
  ปริพพาชกบริษัท ปริพฺพาชกปริสา
 • ฝูง หมวด หมู่ พวก ประชุม กอง คณะ กาโย กลาโป ขนฺโธ สมุโห สมูโห สงฺฆาโต สญฺจโย สมุจโย สมุทาโย สมวาโย สตฺโถ สนฺโทโห ราสิ กทมฺพกํ สํหติ สมิติ
   
นักบวช
 • พระพุทธเจ้า พุทฺโธ สมฺพุทฺโธ สมฺมาสมฺพุทฺโธ; ทสพโล สพฺพญฺญู
  มุนินฺโท โลกนาโถ สุคโต มารชิ ชิโน ธมฺมราชา ตถาคโต สยมฺภู
 • พระผู้มีพระภาค ภควา [ภควนฺตุ]
 • พระอรหันต์ อรหา อรหํ [อรหนฺต] อรหนฺตี; อเสกฺโข
 • พระขีณาสพ ขีณาสโว ขีณาสวา ‘สิ้นอาสวะ’
 • พระโสดาบัน โสตาปนฺโน โสตาปนฺนา
 • อริยะ อริโย อริยา
 • สมณะ สมโณ
 • ภิกษุ ภิกษุณี ภิกฺขุ ภิกฺขุนี
 • ภิกษุคุมก่อสร้าง นวกมฺมิกภิกฺขุ
 • สามเณร สามเณโร สามเณรี
  สมณุทฺเทโส
  (สามเณรผู้มีอายุครบอุปสมบทแล้ว แต่ยังมิได้อุปสมบท)
 • ภิกษุหนุ่มและสามเณร ทหรสามเณรา
 • เถระ เถรี เถโร เถรี
 • อุปัชฌาย์ อุปชฺฌาโย อุปชฺฌายโก
 • สัทธิวิหาริก สทฺธิวิหาริโก สทฺธิวิหารี
  สทฺธิวิหารินี
  ‘ผู้อยู่ร่วม’ (ผู้บวชกับอุปัชฌาย์โดยตรง)
 • อันเตวาสิก อนฺเตวาสิโก อนฺเตวาสี
  อนฺเตวาสินี
  ‘ผู้อยู่อาศัยด้วย’ (ศิษย์ผู้มาอยู่ด้วย)
 • สาวก สาวโก สาวิกา
 • อาจารย์ นิสฺสโย ‘ผู้เป็นที่อาศัย(ของศิษย์)’
 • นิสิต นิสฺสิโต ‘ผู้อาศัย(อาจารย์)’
 • พราหมณ์ พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณี
 • ฤาษี มุนี อิสิ มุนิ
 • นิครนถ์ โยคีเปลือย นิคณฺโฐ อเจลโก ทิฆมฺพโร
 • เดียรถีย์ อัญญเดียรถีย์ ติตฺถิโย อญฺญติตฺถิโย ‘ผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้าม (นักบวชนอกพุทธศาสนา)
 • ปริพพาชก ปริพฺพาชโก ปริพฺพาชิกา
 • ดาบส ตาปโส ตาปสตาปสินี
 • โยคี โยคี
 • อุบาสก อุบาสิกา อุปาสโก อุปาสิกา
 • ผู้รักษา(ศีล)อุโบสถ อุโปสถิโก อุโปสถิกา
การศึกษา
 • ครู อาจารย์ ครุ อาจริโย สิกฺขาปโก
 • ศิษย์ สิสฺโส
 • นักเรียน นักศึกษา สิกฺขโก อุคฺคหณโก
ครอบครัว ญาติ
 • คหบดี พ่อเจ้าเรือน หญิงเจ้าเรือน คหปติ คหปตานี head of the household
 • หญิงแม่เรือน ฆรณี
 • คฤหัสถ์ ฆราวาส ผู้อยู่ครองเรือน คิหิ คหฏฺโฐ ฆราวาโส layman laywoman
 • หญิงที่รัก กานดา กนฺตา
 • คู่รัก คนรัก ชู้ ชาโร ชารา ชารี lover
 • พ่อ บิดา ปิตา [ปิตุ] father
 • แม่ มารดา มาตา [มาตุ] mother
 • พ่อ แม่ ชนโก ชนิกา ชนนี ‘ผู้ให้เกิด’
 • แม่นม แม่เลี้ยง พี่เลี้ยงนางนม ธาติ ธาตี อุปมาตา [-ตุ] nurse stepmother
 • พ่อแม่ มาตาปิตโร parents
 • ฝ่ายพ่อ ปีติปกฺข ฝ่ายแม่ มาติปกฺข
 • ลูกชาย บุตร  ปุตฺโต โอรโส son
 • ลูกสาว ธิดา ธีตา [ธีตุ] สุตา ทุหิตา [-ตุ] daughter
 • ญาติ ญาตโก ญาติ(โก) ญาติกา พนฺธุ relative
 • พี่น้องชาย ภาตา [ภาตุ] ภาติโก brother
 • พี่น้องหญิง ภคินี sister
 • พี่ชาย เชฏฺฐภาตา เชฏฺฐภาติโก เชฏฺโฐ elder/older brother
 • พี่สาว  เชฏฺฐภคินี เชฏฺฐา elder/older sister
 • น้องชาย กนิฏฺโฐ กนิฏฺฐภาตา [-ตุ] อนุโช younger brother
 • น้องสาว กนิฏฺฐภคินี กนิฏฺฐา younger sister
 • (พี่น้อง)ร่วมบิดาและมารดา เอกมาตุปิตุโก-กา
  ร่วมบิดา เอกปิตุโก-กา
  ร่วมมารดา ท้องเดียวกัน (โสทริโย) เอกมาตุโก-กา siblings
 • หลาน ลูกของพี่น้องชาย ภาตุปุตฺโต ภาติกปุตฺโต
  ภาตุธีตา ภาติกธีตา [-ตุ] nephew
 • หลาน ลูกของพี่น้องหญิง ภาคิเนยฺโย
  ภาคิเนยฺยา
  niece
 • หลาน ลูกของลูก นตฺตา นตฺตา [-ตุ] นตฺตุธีตา [-ตุ] grandson granddaughter
 • เหลน ลูกของลูกของลูก ลูกของหลาน
  ปนตฺตา ปนตฺตา [-ตุ] great-grandson
 • ลุง-อา (พี่ชาย-น้องชาย ของพ่อ) ปิตุโล uncle
 • ลุง-อา (พี่ชาย-น้องชาย ของแม่) มาตุโล uncle
 • ป้า-น้า (พี่สาว-น้องสาว ของพ่อ)
  ปิตุลานี ปิตุจฺฉา ปิตุภคินี aunt
  (ปิตุลานี ยังไม่พบที่ใช้)
 • ป้า-น้า (พี่สาว-น้องสาว ของแม่)
  มาตุลานี มาตุจฺฉา มาตุภคินี aunt
  (มาตุลานี แปลว่า ป้า/น้าสะใภ้ ก็มี)
 • ลุง (พี่ชาย ของพ่อ) มหาปิตา [-ตุ] ‘พ่อใหญ่’ uncle
  (มหาปิตา แปลว่า ปู่, ตา ก็มี)
 • อา (น้องชาย ของพ่อ)
  จุลปิตา จุลฺลปิตา จุฬปิตา จูฬปิตา [-ตุ] ‘พ่อน้อย’ uncle
 • ป้า (พี่สาว ของแม่) มหามาตา [-ตุ] ‘แม่ใหญ่’ aunt
  (มหามาตา แปลว่า ย่า, ยาย ก็มี)
 • น้า (น้องสาว ของแม่)
  จุลมาตา จุลฺลมาตา จุฬมาตา จูฬมาตา [-ตุ] ‘แม่น้อย’ aunt
 • ลูกพี่ลูกน้อง cousin:
  ลูกชายของป้า/น้า (พี่สาว-น้องสาว ของพ่อ/แม่)
   ปิตุจฺฉาปุตฺโต paternal aunt's son
   มาตุจฺฉาปุตฺโต maternal aunt's son
  ลูกชายของลุง/อา (พี่ชาย-น้องชาย ของพ่อ/แม่)
   ปิตุลปุตฺโต paternal uncle's son
   มาตุลปุตฺโต maternal uncle's son
  (ถ้าเป็นลูกสาว เปลี่ยน -ปุตฺโต เป็น -ธีตา)
 • ปู่ ตา อยฺยโก ปิตามโห grandfather
 • ย่า ยาย อยฺยกา อยฺยิกา อยฺยกี อยฺยกานี มาตามหี grandmother
 • ทวด (พ่อ-แม่ของปู่ตาย่ายาย) ปยฺยโก ปยฺยิกา เปยฺยโก เปยฺยิกา great-grandfather great-grandmother
 •  
 • นาย สามี ผัว สามี สามิ(โก) ปติ husband master
 • เมีย ภรรยา ทาโร ชายา ภริยา ปชาปตี wife
 • เมียเก่า(ก่อนบวช) ปุราณทุติยิกา (หญิงที่สองผู้มีในก่อน) ex-wife
 • เมียและผัว ชายาปตี ชยมฺปตี ชมฺปตี spouses
 • ลูกและเมีย ปุตฺตทารํ ปุตฺตทารา
 • พ่อตา พ่อ(ของ)เมีย; พ่อ(ของ)ผัว
  สสุโร สสฺสุโร father-in-law
 • แม่ยาย (แม่ของเมีย); แม่(ของ)ผัว
  สสฺสุ สสุรี สสฺสุรี mother-in-law
 • แม่ผัวและพ่อผัว แม่ยายและพ่อตา
  สสุรา สสฺสุรา สสฺสุสสฺสุรา
 • ลูกเขย (ผัวของลูกสาว) ชามาตา [-ตุ] son-in-law
 • พี่เขย น้องเขย (ผัวของพี่น้องหญิง)
  ภคินีปติโก ภคินีสามิ  brother-in-law
 • พี่ผัว น้องผัว (พี่น้องชายของผัว)
  เทวโร  สามิ(ก)ภาติโก brother-in-law
 • พี่ผัว น้องผัว (พี่น้องหญิงของผัว)
  นนนฺทา สามิ(ก)ภคินี sister-in-law
 • พี่เมีย น้องเมีย (พี่น้องชายของเมีย)
  สาโล ภริยาภาตา brother-in-law
 • พี่เมีย น้องเมีย (พี่น้องหญิงของเมีย)
  ภริยาภคินี sister-in-law
 • (ลูก)สะใภ้ (เมียของลูกชาย)
 • สุณิสา วธู วธุกา สุณฺหา  daughter-in-law
 • พี่สะใภ้ น้องสะใภ้ (เมียของพี่น้องชาย)
  ภาตุชายา sister-in-law
 • พ่อม่าย วิธโว มตภริโย widower
 • แม่ม่าย วิธวา มตสามิกา widow
 • หมัน วญฺฌ sterile
อาชีพ
 • เสมียน เลขโก
 • เลขานุการ เลขานุกาโร
 • ชาวนา กสโก กสฺสโก  
 • คนทำสวน อุยฺยานปาโล
 • พ่อครัว สูโท
 • คนทำขนม ปูปกาโร ปูปิโย
 • พ่อค้า วาณิโช วาณิชโก
 • หมอ แพทย์ เวชฺโช
 • ช่างไม้ ถปติ ตจฺฉโก วฑฺฒกี
 • ช่างดอกไม้ มาลากาโร
 • ช่างทอง สุวณฺณกาโร นาฬินฺธโม
 • ช่างเหล็ก กมฺมาโร
 • ช่างปั้น ช่างหล่อ ปฏิมากโร ปฏิพิมฺพกาโร
 • ช่างแกะหิน สิลาวฑฺฒกี
 • ช่างหม้อ กุมฺภกาโร
 • ช่างรองเท้า อุปาหนิโก
 • ช่างฝีมือ ช่างศิลป์ สิปฺปี สิปฺปโก
 • จิตรกร จิตฺตกาโร
 • ช่างตัดผม กัลบก นหาปิโต กปฺปโก
 • ช่างเย็บหนังสือ โปฏฺฐกสิพฺพโก
 • ช่างทาสี วณฺณาเลปโก
 • ช่างย้อม รญฺชโก
 • ช่างทอ ตุณฺณวาโย
 • ช่างทอผ้า เปสกาโร
 • ช่างจักสาน เวโณ
 • ช่างฟอกหนัง จมฺมกาโร
 • ช่างกลึง จุนฺทกาโร
 • ช่างเรียงพิมพ์ วณฺณโยชโก
 • ช่างรถ รถกาโร
 • ช่างยนต์ ยนฺตสิปฺปิ
 • ช่างก่ออิฐ อิฏฺฐกวฑฺฒกี
 • คนขับรถ สารถี รถาจริโย สารถิ ปาชโก
 • พ่อค้าเกวียน สตฺถวาโห
 • คนขับเกวียน สากฏิโก
 • พ่อค้าเร่ กจฺฉปุโฏ
 • พ่อค้าข้าว ตณฺฑุลิโก
 • คนขายเนื้อ มาควิโก ปสุฆาตโก
 • คนขายปลา มจฺฉิโก
 • คนขายหมู สูกริโก
 • คนขายยา โอสธิโก
 • คนขายน้ำมัน เตลิโก
 • คนขายเหล้า มชฺชวิกฺกยี โสณฺฑิโก
 • คนขายของหอม คนฺธิโก
 • คนขายไม้ กฏฺฐิโก
 • คนค้าผลิตภัณฑ์ไม้ ทารุภณฺฑิโก
 • คนขายผ้า วตฺถิโก
 • คนขายพรม ปาวาริโก
 • คนขายเครื่องเขียน ลิปิภณฺฑิโก
 • นายหน้า กยวิกฺกยิโก
 • คนเลี้ยงช้าง ควาญช้าง หตฺถิโคปโก
 • คนเลี้ยงโค โคโป โคปาโล โคปาลโก
 • คนเลี้ยงแพะ อชปาโล
 • คนเลี้ยงแกะ เมณฺฑปาโล
 • คนเลี้ยงม้า อสฺสปาโล
 • คนขี่ม้า อสฺสาจริโย
 • คนฝึกม้า อสฺสทมโก
 • นักกฎหมาย นีติเวที
 • นักคณิต คณโก
 • คนพิมพ์ คนประทับตรา มุทฺทาปโก
 • ผู้ประกาศ ปกาสโก
 • หัวหน้าคนงาน กมฺมนฺตนายโก
 • หมอดู อิกฺขณิโก
 • พ่อมด แม่มด หมอดู อิกฺขณิโก อิกฺขณิกา ตุลฺยา
 • พราน เนสาโท ลุทฺโท ลุทฺทโก วฺยาโธ
 • พรานนก สากุณิโก
 • ชาวประมง เกวฏฺโฏ มจฺฉพนฺโธ ชาลิโก
 • นักพนัน นักเลงสะกา อกฺขธุตฺโต ชูตกาโร
 • คนเฝ้าประตู ทฺวารปาโล
 • คนเฝ้ายาม ยามิโก
 • คนเฝ้าร้าน อาปณิโก
 • คนหาบหญ้า ติณหารโก
 • โสเภณี คณิกา เวสิยา เวสิ เวสี หญิงแพศยา
 • คนรับจ้าง ภตโก
 • นักพูด นักปราศัย กถิโก
 • นักเขียน คนฺถกาโร
 • กวี กวิ กวี
 • ทูต ทูโต สาสนหโร
 • นักเทศก์ เทสโก
 • นักดนตรี วาทโก
 • นักเล่นพิณ เวณิโก
 • นักร้อง คายโก
 • นักฟ้อน รำ เต้น นโฏ นฏฺฏโก นตฺตโก
 • นักเล่นกล อินฺทชาลิโก
 • นักกีฬา กีฬโก
 • กรรมกร คนใช้แรงงาน กมฺมกโร
 • วณิพก วณิพฺพโก
 • ขอทาน ยาจโก
 • คนคุ้ยขยะ คนเทดอกไม้? ปุกฺกุโส
 • คนโกง คนหลอกลวง วญฺจโก สโฐ
 • โจร ขโมย โจโร เถโน
 • นักเคมี รสายนิโก
 • นักสำรวจ ภูมิมาณโก รชฺชุคาหโก
 • คนซักล้าง รชโก โธวโก
สัตว์ดิรัจฉาน ติรจฺฉานา (เป็น ปุ. หรือ อิต. เท่านั้น)
สัตว์บก ถลชา
 • สิงโต ราชสีห์ สิงห์  สีโห เกสรี สีหราชา มิคราชา
 • เสือ อชิโน
 • เสือ เสือโคร่ง พฺยคฺโฆ พฺยคฺฆี วฺยคฺโฆ
  วฺยคฺฆี สทฺทูโล
 • เสือดาว เสือเหลือง ทีปิ ทีปินี สทฺทูโล มิคาทโน อชิโน อชินี
 • เสือปลา วิลาโร วิฬาโร พพฺพุ วโก โกนิสาตโก
 • สัตว์ร้าย (เช่น เสือ) วาฬมิโค สาปโท
 • ช้าง หตฺถี หตฺถินี มาตงฺโค กรี กุญฺชโร นาโค นาคี คโช วารโณ กเรณุกา
 • ช้างหนุ่ม ตรุณหตฺถี
 • ช้างแก่ ชิณฺณหตฺถี
 • ช้างน้อย หตฺถิจฺฉาโป
 • ช้างตกมัน มตฺตหตฺถี
 • ช้างตัวประเสริฐ วรวารโณ
 • ช้างสะเทิน (ช้างใกล้วัยหนุ่มสาว) หตฺถิถลโภ
 • ม้า ตุรโค อสฺโส วาโห
 • ม้าอาชาไนย อาชานีโย อาชาเนยฺโย อาชญฺโญ
 • ลา คทฺรโภ คทฺรภี ขโร
 • อูฐ กรโภ
 • เนื้อ กวาง ละมั่ง มิโค สารงฺโค กุรุงฺโค กุรงฺโค อชินโยนิ
 • แกะ เมณฺโฑ เมณฺฑโก เอฬโก อวิ
 • แพะ อโช อชี อชา วสฺโส
 • วัว โค โค (ไม่เจาะจงว่าตัวผู้ตัวเมีย) โคโณ คาโว คาวี อุสโภ พลิวทฺโท
 • โคนม เธนุ
 • ควาย กระบือ มหิโส มหีโส ลุลาโย
 • กระบือบอด อนฺธมหิโส อนฺธมหีโส
 • กระทิง ควโล
 • แรด คณฺฑโก ขคฺควิสาโณ
 • หมี อิกฺโก อจฺโฉ
 • ลิง มกฺกโฏ มกฺกฏี วานโร กปิ
 • ลิงเสน กปิ  
 • ชะนี โคนงฺโค โคนงฺคุโล โคนงฺคลี
 • สุนัข หมา สุนโข โสโณ สา สาโน สาฬูโร กุกฺกุโร
 • สุนัขจิ้งจอก สิคาโล
 • หมาป่า หมาไน วโก
 • สุนัขบ้า อติสุโณ อลกฺโก
 • แมว มชฺชาโร มชฺชารี วิลาโร วิฬาโร พิฬาโร พพฺพุ พพฺพุโก
 • หมู สูกโร วราโห
 • หมูป่า วราโห
 • กระต่าย สโส เปลโก เพลโก
 • กระรอก กลนฺทโก
 • กระรอกบิน กุลิโย
 • กระแต กลนฺทโก
 • หนู มูสิโก มูสิกา อุนฺทุโร
 • พังพอน นกุโล อริสปฺโป มงฺคุโส
  mongoose
สัตว์เลื้อยคลาน
 • จระเข้ สุสุมาโร กุมฺภีโล
 • กิ้งก่า กกณฺฑภโก สรโฏ กกณฺโฏ กกณฺฏโก
 • จิ้งจก ตุ๊กแก สรพู ฆรโคลิกา
 • เหี้ย โคธา
 • เต่า กจฺฉโป กุมฺโม กุมฺมโก
 • งู อหิ อุรโค อลคทฺโท สปฺโป อาสีวิโส อลคโท อชคโร ภุชโค
 • นาค นาโค นาคี
 • นาคราช นาคราชา สปฺปราชา วาสุกี
 • ตะขาบ กิ้งกือ  กณฺณชลูกา
 • ตะขาบ สตปที
 • ไส้เดือน คณฺฑุปฺปาโท มหีตลา
 • หอยโข่ง หอยนางรม สิปฺปิ สิปฺปี สิปฺปิกา สุตฺติ
สัตว์ปีก
 • นก สกุโณ สกุณิกา สกุณี ปกฺขี วิหโค ทฺวิโช
 • นกกระจอก กามี
 • นกกระเรียน โกญฺจา
 • นกยาง พโก
 • นกยูง โมโร มยุโร มยุรี
 • นกตะกรุม พลากา
 • นกกางเขน องฺคเหตุโก   
 • นกดุเหว่า กุณาโล กุณาลโก โกกิโล ปุงฺโกกิโล  ปรภโต โอกฺกจโร
 • นกพิราบ กโปโต กกุโฏ ปาราวโต
 • นกเขา อุกฺกุโส กุรโร
 • นกเค้า อุลูโก
 • นกไส้ นกมูลไถ ลฏุกิกา
 • นกเป็ดน้ำ เป็ด ขญฺชโน ขญฺชรีโฏ การณฺฑโว รวิหํโส นทีจโร
 • นกกาน้ำ กาทมฺโพ กาฬกณฺฐโก กาลหํโส กาฬหํโส กาฬกณฺฏโก กาฬกณฺฐโก จงฺกาโร จงฺโกโร ทาตฺยูโห
 • นกแก้ว นกแขกเต้า สุโก สุโว สุวโก กีโร
 • หงส์ หํโส
 • หงส์ขาว ภสฺสโร
 • หงส์ ห่าน กลกณฺโฑ เสตจฺฉโท ภสฺสโร
 • ห่าน วกฺกงฺโค
 • เหยี่ยว เสโน กุลฺโล ธงฺโก วฺยคฺฆีนโส
 • เหยี่ยวแดง กงฺโก โลหปิฏฺโฐ
 • เหยี่ยวนกเขา สกุณคฺมี
 • เหยี่ยวดำ กาฬเวยฺโย
 • แร้ง คิชฺโฌ คทฺโธ คนฺโธ
 • ไก่ กุกฺกุโฏ กุกฺกุฏี จรณาวุธ
 • ไก่ฟ้า  กุฬีรโก กิกี
 • ไก่เถื่อน ไก่ป่า กุกฺกุฏฺโก
 • กา กาโก กากี
 • ค้างคาว ชตุกา อชินปตฺตา วคฺคุลิ
สัตว์น้ำ โอทกา ชลชา
 • ปลา มจฺโฉ ชลโช วาริโช ชลจโร
 • ปลากระเบน มณฺฑโก
 • กุ้ง  อิญฺจาโก อายตเนตฺโต
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
 • กบ มณฺฑูโก ททฺทุโร เภโก
แมลง ปาณกา
 • แมลง อุงฺกุโณ
 • แมลงค่อมทอง อินฺทโคปกา
 • แมลงภู่ ฉปฺปโท
 • จิ้งหรีด จิรี ฌลฺลิกา
 • ด้วง หนอน กากรุโก
 • ตั๊กแตน สลโภ ปฏงฺโค
 • ผีเสื้อ มอธ อธิปาตโก
 • หนอน กิมิ ปุฬโว ปาณโก
 • กลุ่มหนอน กิมิกุลํ
 • มด ปิปิลฺลิกา กิปิลฺลิกา
 • ยุง ริ้น มกโส สูจิมุโข
 • เหา เล็น อูกา
 • หมัด อุปฺปาทโก
อวัยวะสัตว์
 • กระพองหัวช้าง กุมฺโภ
 • กีบเท้า ขุโร
 • กีบม้า ขุโร ขุรํ  ตุรคขุโร อสฺสขุโร
 • กีบเท้าโค องฺคุลิ
 • กรงเล็บ นขปญฺชรํ
 • ก้างปลา หนาม กณฺฏกํ
 • ขนดงู โภโค
 • งาช้าง ทนฺโต
 • งวงช้าง โสณฺโฑ-ฑา-ฑํ โสณฺฑิ หตฺถิโสณฺโฑ-ฑา-ฑํ
 • ซากงู อหิกุณปํ
 • ปีกนก ปกฺโข ปตฺตํ ปิญฺชํ
 • หนังสัตว์ จมฺมํ อชิโน อชินํ
 • หนังเสือ หนังเสือโคร่ง เวยฺยคฺฆํ
 • เขาสัตว์ วิสาโณ สิงฺคํ
 • หาง กลาโป (หางที่เป็นพุ่ม ไม่มีเนื้อ เช่น หางม้า)   นงฺคุฏฺฐํ (หางที่มีกระดูก เช่นหางวัว-ควาย)
 • มูลสัตว์ ขี้สัตว์ ฉกณํ
 • มูลแพะ ขี้แพะ อชลณฺฑิกํ ลณฺฑิกา
อื่นๆ
 • สัตว์เลี้ยง (ไว้ใช้งานหรือเป็นอาหาร) ปศุสัตว์ ปสุ ปสุโก
 • ลูก ลูกสัตว์ ฉาโป ฉาปโก โปตโก โปติกา
ร่างกาย
 • ร่างกาย กาโย เทโห สรีรํ วปุ 
 • กาย ตัว คตฺตํ
 • ซากศพ กุณโป กุณปํ กุนโป กุนปํ ฉโว
 • หนัง ตโจ
 • หนัง หนังสัตว์ จมฺมํ อชินํ
 • ผิว ฉวิ
 • ขน โลโม โลมํ 
 • ศีรษะ สีสํ มตฺถโก
 • ผม เกโส
 • หน้าผาก นลาโฏ นลาโต
 • หน้า มุขํ
 • คิ้ว ภมุ ภมุโก ภมุกา
 • ขนตา ปขุมํ ปมฺห
 • นัยน์ตา จกฺขุ อกฺขิ เนตฺตํ โลจนํ นยนํ
 • น้ำตา อสฺสุ อสฺสุชลํ อสฺสุธารา เนตฺตชลํ
 • หู กณฺโณ โสตํ
 • โคนหู กกหู กณฺณมูลํ
 • จมูก นาสา นาสิกา
 • โพรงจมูก นาสาปณาฬี
 • หนวด มสฺสุ
 • ปาก มุขํ
 • ปาก ริมฝีปาก โอฏฺโฐ
 • ช่องปาก มุขทฺวารํ
 • ฟัน ทนฺโต
 • ลิ้น ชิวฺหา
 • ฟัน ทนฺโต
 • น้ำลาย เขโฬ
 • น้ำมูก สิงฺฆาณิกา
 • เสลด เสมหะ เสมฺโห เสมฺหํ
 • แก้ม กโปโล
 • คาง หนุ หนุกา จุพุกํ
 • คอ กณฺโฐ คีวา
 • หลุมคอ กณฺฐกูโป
 • อก อุโร อุรํ
 • รักแร้ กจฺฉา
 • ปอด ปปฺผาสํ
 • หัวใจ หทยํ
 • แขน พาหุ พาหุ พาหา ภุโช
 • ศอก ข้อศอก กปฺปโร
 • ท้อง คพฺโภ กุจฺฉิ กุจฺฉิ อุทรํ
 • สะดือ นาภิ นาภี
 • ไต1 วกฺกํ
 • ตับ ยกนํ
 • พังผืด กิโลมกํ
 • ม้าม2 ปิหกํ
 • ดี  ปิตฺตํ
 • ไส้ใหญ่ อนฺตํ
 • ไส้น้อย อนฺตคุณํ
 • อาหารใหม่ อุทริยํ
 • อาหารเก่า กรีสํ
 • อุจจาระ อุจฺจาโร สรีรวลญฺโช คูโถ คูถํ มีฬฺหํ กรีสํ
 • ปัสสาวะ มูตร ปสฺสาโว มุตฺตํ
 • เอว สะเอว กฏิ
 • หลัง ปิฏฺฐิ
 • มือ หตฺโถ
 • ฝ่ามือ ปาณิ
 • ข้อมือ มณิพนฺโธ  สันมือ กรโภ
 • กำมือ กำปั้น มุฏฺฐิ
 • ประนมมือ อญฺชลิ อญฺชลิ อญฺชุลี
 • นิ้วมือ องฺคุลิ
 • นิ้วชี้ ตชฺชนี
 • เล็บ นโข นขํ
 • ขา ต้นขา โคนขา ขาอ่อน อูรุ อูรุโก
 • ขาอ่อน สตฺถิ
 • เข่า ชนฺนุ ชนฺนุกํ ชณฺณุ ชณฺณุกํ ชนฺนุกา ชณฺณุกา
 • เท้า ปาโท ปโท ปทํ
 • ส้นเท้า ปณฺหิ ปณฺหิกา
 • เนื้อ มํสํ
 • กระดูก อฏฺฐี /อฏฺฐิ ม.
 • เยื่อในกระดูก อฏฺฐิมิญฺชํ
 • เอ็น นฺหารู /นฺหารุ ม.
 • เลือด โลหิตํ
 • หนอง ปุพฺโพ
 • เหงื่อ เสโท
 • มันข้น เมโท
 • เปลวมัน วสา
 • ไขข้อ ลสิกา
 • ฝี กณฺฑุ
 • ลมหายใจ ปราณ; ชีวิต ปาโณ
ต้นไม้
 • ต้นไม้ รุกฺโข ตรุ
 • ป่า วนํ อรญฺญํ 
 • ดง อฏวิ
 • ดอกไม้ ปุปฺผํ กุสุมํ
 • ผลไม้ ผลํ
 • เมล็ด อฏฺฐิ อฏฺฐิกํ  สิตฺถํ สิตฺถกํ
 • เมล็ดข้าว เมล็ดข้าวสุก สิตฺถํ สิตฺถกํ
 • เมล็ด พืช หน่อ พีชํ
 • เมล็ดผักกาด สาสโป
 • เมล็ดตาล ตาลฏฺฐิกํ
 • เมล็ดงา ติลํ ติลกํ 
 • กิ่ง กิ่งไม้ สาขา
 • ใบ ใบไม้ ปลาโส ปณฺณํ ปตฺตํ
 • ราก รากไม้ มูลํ ปาโท ภึสํ ภีสรํ พุนฺโท มุฬาโล มุฬาลํ
 • ไม้ ฟืน กฏฺฐํ ทารุ
 • สะเก็ดไม้ ชลฺลิ
 • ยาง ชตุ
 • ต้นโพธิ์ โพธิ โพธิรุกฺโข
 • ต้นไทร นิโคฺรโธ
 • ไทรย้อย วโฏ
 • สะเดา นิมฺโพ
 • ต้นมะม่วง อมฺโพ อมฺพรุกฺโข
 • ผลมะม่วง อมฺพํ อมฺพผลํ
 • ต้นกล้วย กทลิ กทลี
 • ผลกล้วย กทลิผลํ
 • ต้นขนุน ปนโส
 • ผลขนุน ปนสํ
 • ต้นพุทรา ปทโร
 • ผลพุทรา ปทรํ
 • ไม้งิ้ว สิมฺพลี สิมฺพลี
 • ต้นหว้า ชมฺพุ ชมฺพู
 • ข้าวเปลือก วีหิ
 • ข้าวสาลี สาลิ
 • ไม้ไผ่ เวฬุ
 • อ้อย อุจฺฉุ
 • ต้นไม้ใหญ่เจ้าป่า วนปฺปติ (มหารุกฺโข)
 • ดอกบัว ปทุโม ปทุมํ กมลํ อุปลํ อุปฺปลํ สโรชํ ปุณฺฑรีกํ
 • ชบา ชปา
 • ต้นหมามุ่ย กจฺฉุ
 • น้ำเต้า ลาวุ
 • เถาวัลย์ ลตา วิรู
 • ข้าวกล้า สสฺสํ
 • หญ้า ติณํ
 • มัน เผือก มูโล มูลโก มูลํ มูลกํ
 • ละอองดอกไม้ เกสร เกสโร เกสรํ
ธรรมชาติ
 • โลก โลโก
 • ภพ ภโว ภวนํ
 • ภูมิ ภูมิ
 • สวรรค์ สคฺโค เทวโลโก
 • นรก นิรโย
 • ดาว ตารา ตารกา โชติ นกฺขตฺตํ
 • ดาวหาง ดาวตก ธุมเกตุ
 • แผ่นดิน ภู ภูมิ ภูริ ภูรี ปฐวี ธรณี ฉมา วสุธา วสุนฺธรา
 • พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ สุริโย ทิวากโร ทินกโร ภาณุ
 • พระจันทร์ จนฺโท จนฺทิมา นกฺขตฺตราชา สสี
 • พื้น ตลํ   
 • พื้นใต้ดิน นาคพิภพ ปาตาลํ
 • ฝั่ง ติรํ   
 • ฝั่งนี้ ฝั่งใน ภายใน โอรํ
 • ฝั่งอื่น ฝั่งนอก ฝั่งโน้น ปารํ
 • เกาะ ทวีป ทีโป
 • ภูเขา ปพฺพโต คิริ  
 • ภูเขาหินล้วน เสโล
 • เขาพระสุเมรุ สิเนรุ
 • ซอกเขา กนฺทโร กนฺทรา คพฺภรํ
 • เงื้อมเขา ปพฺภาโร
 • ถ้ำ คุหา คูหา คิริคุหา คิริคูหา คพฺภรํ
 • ดิน ดินร่วน ปํสุ ปํสุโก
 • ดิน ดินเหนียว มตฺติกา
 • เปือกตม โคลน กทฺทโม จิกฺขลฺลํ
 • หิน ศิลา สิลา อมฺโภ อสฺมา ปาสาโณ อุปโล
 • แผ่นหิน ปาสาโณ  
 • หินลับมีด นิสโท
 • กรวด วาลุกา
 • ทราย อุรุ วาลุกา
 • ครั่ง ลาขา
 • ขี้ผึ้ง สิตฺถํ สิตฺถกํ
 • ธาตุ ธาตุ
 • ฝุ่น ผง ธุลี ธุลิ ธูลี ธูลิ ปํสุ ปํสุโก จุณฺโณ จุณฺณํ
 • กองฝุ่น ปํสุกูลํ
 • น้ำ อุทกํ ชลํ วาริ อมฺพุ อาโป
 • ธาตุน้ำ อาโปธาตุ
 • ทะเล ชลธิ สินฺธุ อณฺณโว สาคโร สมุทฺโท มหาสมุทฺโท
 • ห้วงน้ำ น้ำท่วม โอโฆ
 • บึง วาปี ตลาโก ตฬาโก สโร สรํ
 • สระที่เกิดเอง ชาตสฺสโร ชาตสฺสรํ
 • ลำธาร ธารน้ำ ปทโร ธารา กุนฺนที กุนที (แม่น้ำน้อย)
 • แม่น้ำ นที
 • แม่น้ำสินธู สินฺธู
 • แม่น้ำสรภู สรภู
 • ฝน เทโว วสฺสํ  
 • ฝน เม็ดฝน วุฏฺฐิ
 • กระแส กระแสน้ำ โสตํ
 • คลื่น อูมิ วีจิ
 • สายฟ้า อสนิ อสนิ วิชฺชุ วิชฺชุลตา
 • ฟ้าผ่า อสนิปาโต
 • ไฟ ปาวโก อคฺคิ เตโช ทโห ธุมเกตุ สนฺตาโป ทหนํ ทหณํ
 • ธาตุไฟ เตโชธาตุ
 • ไฟป่า ทวฑาโห ทวทาโห
 • เปลวไฟ ชาลา สิขา อจฺจิ
 • ประกายไฟ วิปฺผุลิงฺคํ ผุลิงฺคํ
 • ควัน ควันไฟ ธุโม ธูโม
 • เขม่า มสิ
 • ลม วาโย วายุ
 • อากาศ อากาโส
 • หลุม กาสุ
 • ช่อง รู โพรง สุสิรํ ฉิทฺทํ
 • แสงสว่าง รัศมี โอภาโส อาโลโก ปทีโป ปภา อาภา นารา รํสิ รสฺมิ
 • เสียง สโร  
 • เสียง ศัพท์ สทฺโท
 • เสียงก้อง โฆโส
 • (เสียง)ไพเราะ มธุร มญฺชุ มญฺชุก (คุณ.)
 • กลิ่น คนฺโธ
 • รส รโส
 • สังขาร สงฺขาโร
 • ลมตะวันออก ปุรตฺถิมวาโต
 • ลมตะวันตก ปจฺฉิมวาโต
 • ลมเหนือ อุตฺตรวาโต
 • ลมใต้ ทกฺขิณวาโต
 • ลมมีธุลี สรชวาโต
 • ลมไม่มีธุลี อรชวาโต
 • ลมหนาว สีตวาโต
 • ลมร้อน อุณฺหวาโต
 • ลมพัดเบาๆ ปริตฺตวาโต
 • ลมพัดแรง อธิมตฺตวาโต
ทิศ
 • ทิศ ทิสา โกโณ
 • ทิศเหนือ ทิศอุดร ทิศเบื้องซ้าย
  อุตฺตโร อุตฺตรา อุตฺตรํ  อุตฺตรทิสา อุทีจิ อุทีจี
 • ทิศใต้ ทิศเบื้องขวา ทกฺขิณทิสา อปาจิ อปาจี อวาจี
 • ทิศตะวันออก บูรพา ปราจีน ทิศมีในเบื้องหน้า, ปุริมทิศ ปุริมทิสา ปุรตฺถิมทิสา ปุรตฺถา
  มีในทิศตะวันออก ปุรตฺถิม ค.
  ทิศเบื้องหน้า ปุพฺพา ปุพฺพทิสา ปาจี ปาจีนํ  ปาจีน
  มีในทิศตะวันออก ปาจีนก ค.
  อคฺคิโกโณ อคฺคินิโกโณ อปรา
 • ทิศตะวันตก ปตีจิ ปจฺฉิมา ปจฺฉิมทิสา ปจฺฉิมาทิสา ทิศเบื้องหลัง ปจฺฉา นิ.
 • ทิศเฉียง ทิศน้อย อนุทิสา  ระหว่างทิศ มุม วิทิสา
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศอีสาน  ปุพฺพุตฺตรา ปุพฺพุตฺตรทิสา อุตฺตรานุทิสา อีสานํ
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศหรดี หรติ
  อปรทกฺขิณา ปุพฺพทกฺขิโณ ปุพฺพทกฺขิณํ
  ปุพฺพทกฺขิณาทิสา
  ทกฺขิณอนุทิสา ทกฺขิณานุทิสา

  ทิศอาคเนย์ อาคเณยฺโย
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศพายัพ (ส. วายวฺย)
  ปจฺฉิมาอนุทิสา ปจฺฉิมุตฺตรา
 • ทิศเบื้องบน อุปริมา อุตฺตรา อุคฺคโม อุคฺคมนํ
 • ทิศมีในเบื้องต่ำ ทิศเบื้องต่ำ เหฏฺฐิมา
  ทิศเบื้องล่าง, ทิศเบื้องต่ำ อธรา
สถานที่
 • บ้าน เรือน  เคหํ เคโห ฆรํ
 • ที่อยู่  นิเวสนํ  เวสฺโม
 • ที่อาศัย ที่พัก เรือน อาวสโถ อชฺฌาวสโถ
 • (หมู่)บ้าน  คาโม คามโก
 • ประชุมแห่งบ้าน คามโก
 • กุฏิ กุฎี กุฏิ
 • วัด   อาวาโส อาราโม
 • วิหาร  วิหาโร
 • สวน  อาราโม อุยฺยานํ
 • นา  เขตฺตํ
 • เจดีย์ สถูป  เจติยํ ถูโป 
 • ยอด  ถูโป
 • อาคาร อ-อาคาโร อ-อาคารํ
 • ศาลา โรง  สาลา
 • โรงเรียน  ปาฐาคาโร ปาฐสาลา สิปฺปสาลา
 • โรงพยาบาล  อาโรคฺยสาลา คิลานสาลา
 • ห้อง  คพฺโภ โอวรโก โอวรกํ
 • ห้องเรียน  ปาฐคพฺโภ
 • ห้องนอน  สยนคพฺโภ
 • ห้องน้อย  โอวรโก โอวรกํ
 • ที่นอน  สยนํ เสนํ เสยฺยา
 • ที่นั่ง  อาสนํ นิสีทนํ
 • ที่อยู่อาศัย ที่นอนและที่นั่ง เสนาสนํ เสยฺยาสนํ อุปสฺสยํ
 • เตียง  มญฺจโก
 • ที่ ที่ตั้ง  ฐานํ
 • โรงอุโบสถ อุโบสถ โบสถ์ อุโปสถคฺคํ  อุโปสถาคาโร
 • ห้อง/โรงอาหาร หอฉัน ภตฺตคฺคํ  อุปฏฺฐานสาลา อาสนสาลา
 • ซุ้มประตู โกฏฺฐโก
 • โรงไฟ อคฺคิสาลา
 • ศาลาเรือนไฟ  ชนฺตาฆรสาลา
 • เรือนไฟ  ชนฺตาฆรํ
 • กัปปิยกุฎี  กปฺปิยกุฏิ
 • ที่แอบที่ซ่อน(ตัว)  ที่หลีกเร้น เลนํ-ณํ
 • ที่จงกรม  จงฺกโม จงฺกมฏฺฐานํ
 • โรงจงกรม  จงฺกมนสาลา
 • บ่อน้ำ  อุทปาโน ปปา
 • ศาลาบ่อน้ำ  อุทปานสาลา
 • สระโบกขรณี  โปกฺขรณี
 • มณฑป  มณฺฑโป มณฺฑปํ
 • สระ   สโร สรํ 
 • ห้องน้ำ ห้องส้วม วัจจกุฎี วจฺจกุฏิ
 • ระเบียง หน้ามุข อาลินฺโท ปมุขํ ปริยาคาโร ปริยาคารํ ปาฆณํ
 • คอก  วโช
 • คอกวัว โคกุลํ คุฏฺฐํ โคฏฺฐํ
 • รัฐ แคว้น ประเทศ รฏฺฐํ วิชิตํ
 • ตำบล เมือง บ้านเมือง ประเทศถิ่น ชนปโท
 • สถานที่ ประเทศ ถิ่นที่ เทโส ปเทโส
 • นิคม  นิคโม
 • เมือง  นครํ -ธานี ปุรี ปุรํ มณฺฑิโร มณฺฑิรํ
 • ประตูเมือง ซุ้มประตูเมือง โคปุรํ
 • หมู่บ้าน คาโม village
 • ประเทศฝ่ายทิศใต้ เมืองแถบใต้ ทกฺขิณาปโถ
 • ถนน ทาง มคฺโค ปโถ ปนฺโถ ปชฺโช
 • ตรอก ถนน ทางเดิน วีถิ รจฺฉา รถิกา วิสิขา
 • ถนนตัน ตรอกตัน  พฺยูโห
 • ทางสามแยก  สิงฺฆาฏกํ
 • คูเมือง  ปริขา
 • ชิงช้า  โทลา
 • สะพาน  เสตุ สงฺกมนํ
 • เขตแดน  สีมา มริยาทา เวลา สีมนฺโต อนฺโต ปริยนฺโต อนฺตรํ
 • รั้ว  วติ วติกา ปากาโร ปริกฺเขโป
 • กำแพง ปากาโร วรโณ อุทฺทาโป อุทฺทาโม วติ ภิตฺติ อุปการิกา กุฑฺฑํ
 • ที่ใกล้  มูลํ
 • ที่ใกล้ สำนัก  สนฺติกํ
นิบาตเกี่ยวกับที่-สถานที่
 • ในที่สูง  อุจฺจํ
 • ในเบื้องบน  อุทฺธํ อุปริ
 • ในเบื้องต่ำ/ล่าง นีจํ อโธ  
 • ในภายใต้ ในข้างใต้ ข้างล่าง เหฏฺฐา
 • ในฝั่งใน/นี้  โอรํ  
 • ในฝั่งนอก/โน้น  ปารํ
 • ในภายใน อนฺโต อชฺฌตฺตํ
 • ในภายนอก ติโร พหิ พหิทฺธา พาหิรา พาหิรํ
 • ในที่ไกล  อารา อารกา
 • ในโลกอื่น  หุรํ 
 • ในโลกหน้า  เปจฺจ
 • ในที่ข้างหน้า เฉพาะหน้า อภิโต
 • ริม ใกล้ ทั้งสองข้าง อภิโต
 • ข้างหน้า ปุรโต
 • ข้างหลัง ปจฺฉโต ปิฏฺฐิโต
 • ในที่ต่อหน้า สมฺมุขา อาวิ อาวี
 • ในที่ลับหลัง ปรมฺมุขา ปรมฺมุขํ
 • ในที่แจ้ง ที่แจ้ง  อาวิ อาวี
 • ในที่ลับ  รโห
 • ในระหว่าง อนฺตรา
 • ต่อมา ถัดมา หลังจากนั้น อนนฺตรํ
 • ไม่มีระหว่าง ติดต่อกันไป ติดต่อกันเรื่อยไป ไม่มีอะไรคั่นในระหว่าง ลำดับ อนนฺตร
 • ในแนวขวาง ติริยํ
 • ณ ส่วนข้างหนึ่ง เอกมนฺตํ
 • ในที่รอบๆ ในที่ใกล้ โดยรอบ สมนฺตา สมนฺตโต สามนฺตา ปริโต
 • ในส่วนเดียว ร่วมกัน เป็นอันเดียวกัน เอกชฺฌํ
อื่นๆ
 • ในที่(เดิม)ของตน สกฏฺฐาเน ยถาฐาเน
 • ในที่ที่เราบอกไว้  มยา วุตฺตฏฺฐาเน คตคตฏฺฐาเน
 • ในฐานะอันเลิศ อคฺคฏฺฐาเน
 • ในที่ท่ามกลาง มชฺฌิมฏฺฐาเน (ในที่มีในท่ามกลาง)
   
 • ในท่ามกลางหมู่บ้าน คามมชฺเฌ (ในท่ามกลางแห่งหมู่บ้าน) #เคหมชฺเฌ วิหารมชฺเฌ จตุปริสมชฺเฌ*
 • ในฐานะอันไม่พึงรักษา อรกฺขิตพฺพฏฺฐาเน
 • ในที่เป็นที่อยู่ ในที่่อยู่ วสนฏฺฐาเน
 • ในที่ที่ตนนั่ง อตฺตโน นิสินฺนฏฺฐาเน
 • ในที่แห่งเท้า ปาทฏฺฐาเน
 • ในที่ดอน ถลฏฺฐาเน
  ในที่ลุ่ม นินฺนฏฺฐาเน
 • ในที่แห่งตนบังเกิดแล้วๆ
  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน
 • ในที่ควรหัวเราะ
  หสิตพฺพฏฺฐาเน หสนฺติ
 • ในที่ใกล้ อาสนฺนฏฺฐาเน
 • ในที่เดียวกัน เอกฏฺฐาเน วสนฺตา
 • ในที่ตามที่ชอบใจ ยถารุจิตฏฺฐาเน
 • ในฐานะแห่งพี่สาว เชฏฺฐธีตุฏฺฐาเน
 • ในฐานะแห่งอัครมเหสี อคฺคมเหสิฏฺฐาเน
 • #มาตุฏฺฐาเน, อาจริยฏฺฐาเน
ยาน พาหนะ
 • รถ รโถ
 • รถม้า อสฺสรโถ
 • ยาน ยานํ  
 • พาหนะ วาหนํ
 • ยนต์ เครื่องกลไก ยนฺตํ
 • เกวียน สกฏํ
 • เรือ นาวา โปโต
อาหาร
 • ข้าวสุก โอทโน
 • แกง สูโป
 • กับข้าว พฺยญฺชนํ
 • บิณฑบาต ปิณฺฑปาโต
 • ขนม ปูโว ปูโป
 • ข้าวสวย ภัตร ภตฺตํ
 • ภิกษา ภิกฺขา
 • ข้าว อนฺนํ
 • ข้าวและน้ำ อนฺนปานํ
 • เนื้อ มํสํ
 • เนื้อหมู สูกรมํสํ
 • ปลา มจฺโฉ
 • เนื้อและปลา มจฺฉมํสํ
 • เนื้ออร่อย มธุรมํสํ
 • เนื้อที่เหลือ เสสมํสํ
 • เนื้อที่เก็บไว้ ฐปิตมํสํ  
 • เนื้อเหี้ย โคธมํสํ
 • ผลไม้ ผลํ  (ชมฺพุผลํ กทลิผลํ อมฺพํ/อมฺพผลํ)
 • ผลไม้ต่างๆ นานาผลานิ
 • ข้าวปลายเกรียน ปลายข้าว กาณาชกํ กาณาชิกํ 
 • ปลายข้าวมีน้ำส้มเป็นที่สอง "กาณาชกํ พิลงฺคทุติยํ"
 • ของควรเคี้ยว ขาทนียํ ขชฺชํ ขชฺชกํ
 • ของควรบริโภค โภชนียํ โภชฺชํ
 • ของควรเคี้ยวควรบริโภค ขาทนียโภชนียํ  ขชฺชโภชฺชํ
น้ำ เครื่องดื่ม
 • น้ำ (ทั่วไป) อุทกํ
 • น้ำดื่ม (น้ำเปล่า) ปานียํ
 • น้ำ(เครื่อง)ดื่ม เครื่องดื่ม ปานะ ปานํ ปานกํ
 • น้ำมะม่วง อมฺพปานํ อมฺพปานกํ
 • (น้ำ)กาแฟ กาผิปานํ
 • อัฏฐบาน อฏฺฐปานํ  
 • ยาคู อาหารเหลว ยาคุ
 • ยาคูแข้น โภชฺชยาคุ (ยาคูที่เข้มข้นกว่าปกติ)
 • น้ำผึ้ง มธุ
 • น้ำอ้อย น้ำตาล น้ำอ้อยงบ ผาณิตํ คุโฬ โคโฬ
 • น้ำพุทรา มธุกปานํ
 • เลือด โลหิตํ
 • สุรา เหล้า น้ำเมา สุรา มชฺชํ
 • หิวข้าว ฉาต
 • กระหายน้ำ หิวน้ำ ปิปาสิต
ผ้า อาภรณ์  วตฺถาภรณานิ
 • สร้อย/กำไล/มือ/เท้า กำไล วลยํ bangle
 • กำไลมือ เกยูรํ bangle for arm
 • กำไลเท้า นูปุโร bangle for feet
 • รัดประคด เข็มขัด กายพนฺธนํ belt
 • ผ้าห่ม(ขนสัตว์ กันหนาว) กมฺพลํ blanket
 • กำไลมือ วลยํ กฏกํ bracelet
 • ผ้าฝ้ายแบบหนามักมีสีขาวไม่มีลาย กปฺปาสิกํ calico
 • ดอกไม้บนศีรษะ เทริด มงกุฎดอกไม้ เสขโร chaplet
 • ผ้า วตฺถํ cloth
 •  ผ้าอาบน้ำ อุทกสาฏิกา cloth for bathing
 •  ผ้าฝ้าย โขมํ fiber cloth
 •  ผ้าขนสัตว์ กมฺพลํ woolen cloth
 • ผ้าใหม่ อหตํ (ผ้าอันอะไรๆ ไม่ขจัดแล้ว)
 • เสื้อ เสื้อคลุม สาฏิกา
 • เครื่องประดับคอ คีเวยฺยํ collar
 • จูฬามณิ crest-gem
 • มงกุฏ กิรีฏํ crown
 • diadem อุณฺหีสํ มงกุฎ รัดเกล้า พระราชอำนาจ พระฐานันดรศักดิ์
 • ต่างหู กุณฺฑลํ ear-ring
 • garland มาลา
 • เครื่องนุ่งห่ม สาฏกํ garment   
 • สบง อันตรวาสก อนฺตรวาสโก inner garment
 • ผ้านุ่ง นิวาสนํ lower garment
 • จีวร อุตฺตราสงฺโค  ผ้าห่ม ปารุปนํ 
  (สำหรับห่มด้านบนลงมา) upper garment
 • รัดเอว กฏิพนฺธนํ girdle  รัดสะโพก เมขลา girdle of a woman
 • ผ้าเช็ดหน้า หตฺถปุญฺฉนํ handkerchief
 • หมวก สีสาวรณํ นาฬิปตฺโต hat
 • ชายผ้า ทสา ทุสฺสนฺโต hem (of a garment)
 • jacket กญฺจุโก  overcoat ทีฆกญฺจุโก
 • สร้อยคอ หาโร คีวาภรณํ necklace
 • ointment fragrant วิเลปนํ
 • น้ำหอม ของหอม สุคนฺโธ perfume
 • การอบ(กลิ่น) วาสนํ perfuming
 • เข็ม สลากา pin
 • rag นนฺตกํ
 • แหวน องฺคุลิมุทฺทา ring  แหวนตรา มุทฺทิกา signet ring
 • รองเท้า ปาทุ ปาทุกา  shoe รองเท้าแตะ? อุปาหนํ sandals
 • scent คนฺธสาโร
 • ผ้าไหม โกเสยฺยํ silk
 • smoking pipe ธูมเนตฺตํ
 • สบู่ นหานียํ soap
 • สร้อยไข่มุก มุตฺตาวลิ string of pearls
 • ผงอาบน้ำ? วาสจุณฺณํ toilet powder
 • toilet box วาสกรณฺโฑ
 • ผ้าเช็ดหน้า? มุขปุญฺชนํ towel
 • ผ้าโพกหัว สีสเวฐนํ turban
 • ร่ม ฉตฺตํ umbrella
 • veil มุขาวรณํ
 • ไม้เท้า(คนแก่) กตฺตรยฏฺฐิ walking stick
 • นาฬิกา โหราโลจนํ watch
บ้าน ส่วนประกอบ อุปกรณ์
 • ยุ้ง ฉาง โกฏฺฐํ barn
 • ซุ้ม/ห้องอาบน้ำ นหานโกฏฺฐโก bathing closet
 • คาน ตุลา beam
 • ห้องนอน สยนิฆรํ bedroom
 • แผ่นกระดาน ผลโก board
 • ลิ่ม กลอน อคฺคลํ bolt
 • อิฐ จยนิฏฺฐกา brick
 • ซีเมนต์ กาฬจุณฺณํ cement
 • compound องฺคณํ
 • ห้องอาหาร โภชนสาลา dining-room
 • ประตู ทฺวารํ door
 • กรอบประตู ทฺวารพาหา door-frame
 • drawing-room ปฏิกฺกมนํ
 • eaves นิมฺพํ
 • โรงรถ รถสาลา garage
 • ซุ้มประตู ประตูใหญ่? ทฺวารโกฏฺฐโก gate
 • กุสูโล granary
 • โรง, ห้องโถง สาลา hall
 • เตาไฟ อุทฺธนํ hearth
 • บานพับ ทฺวาราวฏฺฏโก hinge
 • ห้องชั้นใน โอวรโก inner room
 • กุญแจ กุญฺจิกา ตาโฬ key   
 • รูกุญแจ กุญฺจิกาวิวรํ keyhole
 • ห้องน้ำ วจฺจกุฏิ lavatory
 • ปูนขาว เสตจุณฺณํ lime
 • จยนาเลโป mortar (ครก; ส่วนผสมของปูนขาวหรือซีเมนต์กับทรายและน้ำ; โบกปูน)
 • เสา ถมฺโภ pillar
 • เรือนยอด อาคารที่มีหลังคาเป็นยอดแหลม กูฏาคาโร กูฏาคารํ pinnacle
 • ไม้กลอนหลังคา ไม้จันทัน โคปานสิ rafter
 • หลังคา ฉทนํ roof
 • ห้อง คพฺโภ room
 • โรงม้า อสฺสสาลา stable
 • บันได โสปาโณ โสปาโน stair
 • โรงเก็บของ อุทฺโทสิโต store
 • terrace เวทิกา
 • verandah อาลินฺโท
 • ธรณีประตู อุมฺมาโร threshold
 • ท่อนไม้ กฏฺฐํ ทารุ timber
 • top-plate ปกฺขปาโส
 • พื้นชั้นบน? ปาสาทตลํ upper floor
 • ฝา ภิตฺติ wall
 • wall-plate สงฺฆาโฏ
 • หน้าต่าง วาตปานํ window  
 • บานหน้าต่าง กวาฏํ  window shutter
 • หน้าต่างที่มีมุข window with a balcony สีหปญฺชโร
 • อาคารผู้หญิง อิตฺถาคารํ  โอโรโธ women's  apartments
สิ่งของ
 • ทรัพย์ สมบัติ ธนํ โภโค สมฺปตฺติ วิภโว สาปเตยฺยํ กฏุมฺพํ กุฏุมฺพํ ทพฺพํ
 • เงิน หิรญฺญํ
 • เงินตรา รูปิยํ กหาปณํ
 •  
สิ่งของภายในบ้าน เคหภณฺฑานิ
 • เถ้า ฉาริกา ash
 • ตะกร้า ปิฏกํ basket
 • ถุง ปสิพฺพโก bag
 • เตียง มญฺโจ bed  
 • ผ้าคลุมเตียง มญฺจตฺถรณํ bedsheet
 • ม้านั่ง นิสีทนผลโก bench
 • หีบหมาก กล่องหมาก ตมฺพูลเปฬา betel server
 • ขวด นาฬิกา นาฬิกา
 • หีบ กล่อง มญฺชูสา ฆรํ box
 • ไม้กวาด สมฺมชฺชนี broom
 • แปรง วาลณฺฑูปโก brush
 • พรม โกชโว carpet
 • เก้าอี้ ปีฐํ chair
 • ถ่าน องฺคาโร charcoal
 • corn-measure นาฬิ
 • couch ปลฺลงฺโก
 • ถ้วย จสโก cup
 • โต๊ะเขียนหนังสือ เลขณผลโก desk
 • จาน ถาลิ dish
 • เก้าอี้นั่งเล่น อาสนฺทิ easy chair
 • ไฟ อคฺคิ fire
 • วัตถุที่กำลังติดไฟ อลาตํ firebrand
 • fire-place อุทฺธนํ
 • ไม้ฟืน ทารุ อินฺธนํ firewood
 • เครื่องเรือนไม้ ทารุภณฺฑํ furniture
 • ขวดแก้ว กาจตุมฺโพ glass-bottle
 • เครื่องแก้ว กาจภณฺฑํ glassware
 • กระเป๋าถือ ปจฺฉิ hand-basket
 • กระเป๋าถือ ปสิพฺพโก purse
 • ตุ่ม อรญฺชโร jar (big)
 • เหยือก กุณฺฑิกา jug
 • มีด สตฺถํ ฉุริกา knife
 • ทัพพี ทพฺพิ ladle
 • โคมไฟ ปทีโป lamp 
 • ไส้ตะเกียง ทีปวฏฺฏิ lamp wick
 • ถุงหนัง ภสฺตา ภสฺตฺรา leathern bag
 • ฝา ปิธานํ lid
 • ฝาหม้อ สราโว lid for a pot
 • เสื่อ กิลญฺโช mat
 • กระจกเงา อาทาโส mirror
 • mortar อุทุกฺขโล
 • มุ้ง มกสาวรณํ mosquito net
 • เข็ม สูจิ needle
 • สาก มุสโล pestle
 • หมอน พิมฺโพหนํ pillow   ปลอกหมอน จิมิลิกา pillow case
 • จาน (กินข้าว) กํโส plate (to eat from)
 • หม้อ จาฏิ pot 
 • ที่รองหม้อ จุมฺพฏกํ potstand
 • เก้าอี้ ภทฺทปีฐํ rattan chair
 • เชือก รชฺชุ rope
 • ตาชั่ง ตุลา scales
 • กรรไกร กตฺตริกา scissors
 • ที่นั่ง อาสนํ seat
 • จักรเย็บผ้า สิพฺพนยนฺตํ
  sewing machine
 • sieve ปิฏฺฐจาลิกา
 • spittoon เขลมลฺลโก
 • ช้อน กฏจฺฉุ
 • stone to grind on นิสโท —to grind with นิสทโปโต
 • โต๊ะกินข้าว โภชนผลโก
 • สายหนัง วรตฺตา thong 
 • ด้าย สุตฺตํ ตนฺตุ thread
 • ถาด กํสาธาโร tray
 • ภาชนะ ภาชนํ vessel
 • ภาชนะดิน อามตฺติกํ clay vessel  
 • ภาชนะสำริด กํสภาชนํ bronze vessel
 • หม้อน้ำ ฆโฏ water-pot
 • กระด้ง สุปฺโป winnowing basket
สิ่งก่อสร้าง บริขาร สิ่งต่างๆ ในวัด สมณปริกฺขารานิ
 • หอฉัน ทานศาลา ทานสาลา alms hall
 • แท่นบูชา ที่บูชา ปูชาสนํ altar shrine
 • ธรรมาสน์ ธมฺมาสนํ pulpit
 • หอระฆัง ฆณฺฏาตฺถมฺโภ belfry
 • ระฆัง ฆณฺฏา bell
 • ต้นโพธิ์ โพธิรุกฺโข bo-tree
 • บาตร ปตฺโต bowl
 • ที่กรองน้ำ ปริสฺสาวนํ water-strainer
 • จีวร จีวรํ กาสาวํ yellow robe
 • ภิกษุ ภิกฺขุ buddhist monk
 • ธรรมทูต ธมฺมทูโต missionary
 • สามเณร สามเณโร novice
 • devotee ภตฺติมา
 • chapter house สีมาฆรํ
 • devotion สทฺธา
 • doctrine ธมฺโม
 • elderly monk เถโร
 • enlightened one พุทฺโธ
 • ไม่มีศรัทธา อสฺสทฺธ (คุณ.) faithless 
 • พระพุทธปฏิมา ปฏิมา image 
 • เรือนพระพุทธปฏิมา ปฏิมาฆรํ image house 
 • ห้องสมุด โปตฺถกาลโย library
 •  
 • วัด วิหาโร อาราโม monastery 
 • โรงธรรม ธรรมศาลา ธมฺมสาลา preaching hall
 • เจดีย์ เจติยํ pagoda
 • ลานโพธิ์ โพธิองฺคณํ platform around a bo-tree
 • ลานเจดีย์ เจติยงฺคณํ platform around a pagoda
 • กระท่อม ปณฺณสาลา monks’ quarters
 •  
 • นักเทศก์ เทสโก preacher
 • การแสดงธรรม เทสนา preaching
 • หนังสือธรรมะ ธมฺมโปตฺถโก religious book
 • relic casket ธาตุกรณฺโฑ
รัตนชาติ แร่ธาตุ รตนขณิชานิ gems and minerals
 • แก้ว รตนํ jewels, precious stones, gems, gemstone
 • มณี แก้วมณี มณิ jewels, precious stones, gems, gemstone
 • แก้วผลึก (แก้วหินสีขาวสลัว) ผลิโก milky quartz, crystal glass
 • เพชร วชิรํ diamond
 • เพชรตาแมว เวฬุริยํ cat’s-eye
 • แก้วประพาฬ ปวาลํ coral
 • ทับทิม โลหิตงฺโก ruby
 • นิล มรกต อินฺทนีโล sapphire
 • มรกต มรกตํ emerald
 • บุษราคัม ผุสฺสราโค topaz
 • lapis lazuli นีลมณิ
 • มุก มุตฺตา pearl
 • ทอง ทองคำ สุวณฺณํ จารุ ชาตรูปํ กาญฺจนํ กนกํ gold
 • เงิน สชฺฌุ รชตํ  silver
 • ทองแดง ตมฺพํ ตามฺพํ copper
 • ดีบุก ติปุ tin
 • ตะกั่ว ติปุ lead
 • ทองเหลือง รีรี อารกูโฏ brass
 • สำริด กํโส bronze
 • เหล็ก อโย กาลายสํ iron
 • ตะกั่วดำ, กราไฟต์ อพฺภกํ plumbago, graphite
 • ปรอท ปารโท quicksilver 
โลกธาตุ จักรวาล โลกธาตุ จกฺกวาโล จกฺกวาลํ
 • โลก โลโก world
 • เมฆ วลาหโก เมโฆ cloud
 • เมฆฝน วลาหโก nimbus, rain cloud
 • เย็น หนาว สีตํ cold 
 • ความร้อน อุณหํ heat
 • พระจันทร์ จนฺโท moon
 • ดาวเคราะห์ คหตารา planet
 • ดาวหาง ธูมเกตุ comet
 • กลุ่มดาว นกฺขตฺตํ constellation
 • อุกกาบาต อุกฺกาปาโต meteor
 • การขึ้นของพระอาทิตย์ สุริโยทโย rising of the sun
 • การขึ้นของพระจันทร์ จนฺโททโย rising of the moon
 • จันทคราส จนฺทคฺคาโห eclipse of the moon 
 • สุริยคราส eclipse of the sun สุริยคฺคาโห
 • ไฟ อคฺคิ fire 
 • สวรรค์ เทวโลก เทวโลโก สคฺโค heaven
 • นรก นิรโย hell
 • น้ำ ชลํ อุทกํ water
 • ลูกเห็บ กรกา hail-storm
 • น้ำค้าง อุสฺสาโว ตุหินํ dew
 • หิมะ น้ำแข็ง หิมํ ice
 • หิมะ snow ตุหินํ
 • พายุหิมะ หิมปาโต snow storm
 • ลม วาโต วายุ wind
 • แสงสว่าง อาโลโก light
 • แสงจันทร์ จนฺทิกา moonbeams
 • ความมืด อนฺธกาโร darkness
 • ฝน เทโว วสฺโส วสฺสํ rain   
 • รุ้ง อินฺทธนุ rainbow
 • การหมุนรอบ ปริพฺภมณํ rotation
 • ท้องฟ้า อากาโส นภํ sky
 • สายฟ้า วิชฺชุ lightning
 • ฟ้าร้อง ถนิตํ thunder   
 • สายฟ้า อสนิ thunder bolt
 • ราศีจักร ราสิจกฺกํ zodiac
โลก แผ่นดิน ปฐวี the earth
 • antarctic zone วินตโก
 • arctic zone กรวีโก
 • ถ้ำ คุหา cave
 • เมือง นครํ ปุรํ city
 • ทวีป มหาทีโป continent
 • ประเทศ รฏฺฐํ country
 • ที่กันดาร กนฺตาโร desert
 • ฝุ่น ธูลิ dust
 • อาณาจักร อธิรชฺชํ empire
 • นา เขตฺตํ field
 • ป่า วนํ อรญฺญํ forest
 • สวน อาราโม อุยฺยานํ garden
 • กรวด สกฺขรา gravel
 • แผ่นดิน ภูมิ ground ถาลํ land
 • เกาะ ทีโป island
 • kingdom รชฺชํ
 • market town นิคโม
 • เหมือง อากโร mine
 • เมืองใหญ่ มหานคร ราชธานี อคฺคนครํ metropolis
 • ภูเขา ปพฺพโต mountain
 • ยอดเขา คิริสิขรํ mountain peak
 • โคลน ตม ปงฺโก กลลํ mud
 • ขั้วโลกเหนือ สุทสฺสโน north pole
 • north temperate zone อีสธโร
 • ทาง path มคฺโค
 • เหว ปปาโต precipice
 • จังหวัด ปเทโส province  อำเภออุปปเทโส sub province

   

 • rugged land ชงฺคโล
 • ที่ดอน ถลฏฺฐานํ, ถลํ (ฐานํ)
  ที่ลุ่ม นินฺนฏฺฐานํ, นินฺนํ (ฐานํ)
 • หิน เสโล rock
 • ทราย sand สิกตา วาลิกา
 • ที่ตั้งบ้านเรือน ฆรวตฺถุ site for a building
 • ดิน มตฺติกา soil
 • ขั้วโลกใต้ อสฺสกณฺโณ south pole
 • south temperate zone เนมินฺธโร
 • หิน สิลา ปาสาโณ stone
 • หนอง อนุโป swamp
 • table-land สานุ
 • หุบเขา อุปจฺจกา valley
ที่เก็บน้ำ และทางน้ำ  ชลาสยา ชลมคฺคา  water deposits and water-ways
 • ฝั่ง shore เวลา
 • ฝั่ง กูลํ ตีรํ bank  
 • ฝั่งนอก ฝั่งไกล ปารํ further bank
 • ฝั่งใน ฝั่งใกล้ โอรํ near bank
 • ท่าเรือ ติตฺถํ ferry
 • ท่าอาบน้ำ นหานติตฺถํ bathing place
 • เรือ นาวา ship
 • เรือ โทณิ นาวา boat
 • เรือเล็ก โปโต ship’s boat
 • เรือใบ ลการนาวา yacht
 • เรือดำน้ำ อนฺโตทกนาวา submarine
 • เรือรบ ยุทฺธนาวา man-of-war
 • เรือพ่อค้า วาณิชนาวา merchant vessel
 • แพ อุฬุมฺโป raft
 • canal ชลมาติกา
 • canoe ขุทฺทกโทณิ
 • cascade นิชฺฌโร
 • กัปตันเรือ นิยามโก captain of a ship
 • คนเดินเรือ กะลาสี นาวิโก sailor
 • ช่างประจำเรือ ยนฺติโก engineer of a ship
 • ปลา มีโน fish
 • เบ็ด พลิสํ fishhook  
 • หอยสังข์ สงฺโข conch
 • หอยโข่ง หอยนางรม สิปฺปิกา oyster
 • สาหร่าย เสวาโล vallisneria
 • ลมเวรัมภะ เวรมฺภวาโต cyclone
 • favorable wind อนุกูลวาโต
 • opposite wind วิรุทฺธวาโต
 • การเดินสมุทร สมุทฺทคมนํ voyage
 • drain ปริขา
 • ไซ ลอบ กุมินํ fish trap
 • อวน ตาข่าย ชาลํ net
 • เสาเรือ กูปโก mast
 • ไม้พาย อริตฺตํ oar
 • หางเสือเรือ โคฏวิโส rudder
 • ใบเรือ ลกาโร sail
 • pilot กณฺณธาโร
 • น้ำเค็ม ขาโรทกํ salt water
 • ถังเก็บน้ำ หนองน้ำ วาปี ชลาสโย tank
 • บ่อน้ำ กูโป well
 • บ่อหิน โสณฺฑิ rocky pool
 • น้ำพุ ชลปสโว spring
 • สระบัว อมฺพุชินี lotus pond
 • สระบัว โปกฺขรณี pond
 • สระน้ำ บ่อ โสพฺโภ pool   
 • น้ำท่วม โอโฆ flood 
 • น้ำท่วมใหญ่ มโหโฆ great flood
 • ทะเลสาบ โลณี lagoon หนองน้ำ; อ่างเกลือ
 • ทะเลสาบ lake สโร ตฬาโก  small lake ปลฺลาลํ
 • สมุทร มหาสมุทร สมุทฺโท สาคโร ocean
 • แม่น้ำ นที river   
 • ปากแม่น้ำ นทีมุขํ mouth of a river
 • สายน้ำ ชลธารา torrent
 • ทางระบายน้ำ ชลนิคฺคโม sluice
 • ลำธาร แม่น้ำน้อย กุนฺนที stream
 • น้ำวน อาวฏฺโฏ whirl pool
 • น้ำตก นิชฺฌโร water-fall
 • คลื่น อูมิ ตรงฺโค wave
 • คลื่น คลื่นใหญ่ กลฺโลโล billow
 • หยดน้ำ เถโว water drop
 • ฟองน้ำ พุพฺพุลํ พุพฺพุลกํ bubble
 • ฟองน้ำ เผณํ foam
การปกครอง รชฺชปาลนํ government
 • อธิราชา emperor
 • อธิราชินี empress
 • นรปติ king
 • ราชินี queen
 • ราชทูโต envoy
 • อุปราช อุปราชา viceroy
 • ยุพราช ยุวราชา crown prince
 • เสนาบดี เสนาปติ general
 • พลม้า อสฺสเสนา cavalry
 • มนตรี มนฺตี councilor
 • สจิโว privy councilor
 • มหาอมาตย์ มหามจฺโจ prime minister
 • อกฺขทสฺสามจฺโจ lord chancellor
 • ทิสาปติ government agent of a province
 • มณฺฑลิสฺสโร governor of a province
 • มหาเลขกามจฺโจ secretary of state
 • อัครเสนาบดี อคฺคเสนาปติ head of the army
 • การาคารปติ head of the prisons
 • กมฺมิกามจฺโจ head of the public work
 • วีรบุรุษ นักรบใหญ่ วีโร มหาโยโธ hero
 • ชนปทโภชโก sheriff
 • นักรบ ยุทฺธภโฏ soldier
 • จารบุรุษ สายลับ จารปุริโส spy
 • บัลลังก์ สีหาสนํ throne
 • เสนา กองทัพ กองทหาร อณีโก อณีกํ battalion
 • กองทัพ ยุทฺธเสนา army
 • พลช้าง หตฺถิเสนา army consisting of elephants
 • ทัพพันธมิตร มิตฺตเสนา ally
 • ทัพข้าศึก สตฺตุเสนา hostile army
 • array of troops เสนาวฺยูโห
 • armored สนฺนทฺธา (คุณ.)
 • อาวุธยุทธภัณฑ์ ยุทฺโธปกรณานิ ammunition
 • เกราะ เสื้อเกราะ กวโจ สนฺนาโห armor
 • คันธนู ธนุ bow
 • ลูกศร สโร กณฺโฑ arrow
 • สายธนู ชิยา string of a bow
 • ผู้ยิงธนู ธนุทฺธาโร archer
 • ขวานรบ กุฐารี battle axe  
 • ดาบ ขคฺโค อสิ sword 
 • นักดาบ ขคฺคธโร swordsman
 • อาวุธ อาวุธํ อายุธํ weapon
 • หอก เหติ spear
 • --ปืนใหญ่ นาฬิยนฺตเสนา artillery
 • ธง ธงแผ่นผ้า ปตากา banner
 • การรบ ยุทฺธํ battle
 • สนามรบ ยุทฺธภูมิ battle field  
 • fighting ยุชฺฌนํ
 • bayonet มหาฉูริกา
 • body-guard อณีกฏฺโฐ
 • camp ขนฺธาวาโร
 • cannon มหาอคฺคินาฬี
 • chamberlain สิริสยนปาลโก
 • constable ราชภโฏ
 • consul ราชานุยุตฺโต
 • dagger ฉูริกา
 • victory ชโย
 • defeat ปราชโย
 • เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ราชกกุธภณฺฑานิ emblems of royalty
 • infantry ปทาติ
 • killing หนนํ
 • kingdom รชฺชํ วิชิตํ
 • king’s command ราชาณา
 • — sword-bearer อสิคฺคาหโก
 • minister อมจฺโจ minister of education อชฺฌาปนามจฺโจ minister of health โสขยามจฺโจ
 • navy นาวิกเสนา
 • parasol เสตจฺฉตฺตํ
 • peace สามํ
 • punishment ทณฺโฑ; การณา
 • handle of a sword ถารุ
 • quiver สรกลาโป
 • rebel ทามริโก
 • retreat ปจฺโจสกฺกนํ
 • revenue กโร; พาลิ
 • rifle อคฺคินาฬี
 • royal ราชกิย ไตร.  
 • พระราชลัญจกร ราชมุทฺทา royal seal
 • ฝักดาบ โกสี sheath
 • การแทง ยิง วิชฺฌนํ shooting
 • การยึด อวโรธนํ siege
 • ความรุนแรง พลกฺกโร หโฐ violence
 • การรบ ยุทฺธํ war
 • ยุทฺธโฆโส war cry  
 • ยุทฺธรโถ war chariot
 • ความแตกแยก เภโท disunion
พาหนะต่างๆ วาหนานิ vehicles
 • เครื่องบิน วฺโยมยานํ airplane
 • axle อกฺโข
 • bridle มุขาธานํ
 • รถ รโถ carriage
 • เกวียน สกโฏ cart
 • รถม้า อสฺสรโถ chariot
 • ตัว?รถม้า รถปญฺชโร chariot body
 • อาน?รถม้า รถตฺถโร chariot rug
 • แอก?รถม้า ธุโร chariot pole
 • คนขับรถม้า สารถี charioteer
 • คนขับ driver ปาชิตา  
 • คนขี่ช้าง ควาญช้าง หตฺถาโรโห driver of an elephant
 • อานช้าง หตฺถตฺถโร elephant rug  
 • ขอสับช้าง องฺกุโส hook to quieten elephant   
 • เอาขอสับช้าง ตุตฺตํ pike to guide an elephant 
 • เครื่องประดับช้าง หตฺถิกปฺปโน trappings for an elephant 
 • fender of a carriage วรูโถ
 • fleet horse ชวโน
 • ม้าอาชาไนย อาชานีโย horse of good breed
 • ม้าสินธพ สินฺธโว horse born in sindh
 • อานม้า อสฺสตฺถโร horse rug
 • เครื่องประดับม้า อสฺสกปฺปโน horse trappings 
 • กีบม้า ขุราวรณํ horse shoe
 • ม้าไม่ได้ฝึก ม้าป่า? ขลุงฺโก untrained horse
 • ม้าฝึกดี วินีตสฺโส well-trained horse
 • linch pin อกฺขคฺคกีโล
 • litter สิวิกา
 • รถยนต์ motor car สยํวฏฺฏโก
 • จักรยานยนต์ motor cycle วิชฺชุจกฺกยุคํ
 • ม้าป่า อัศดร mule อสฺสตโร
 • nave (of a wheel) นาภิ
 • เชือกสนตะพาย  กุสา nose rope เชือกที่รัดจมูกม้ากับบังเหียน
 • palanquin โทลา
 • push-cycle จกฺกยุคํ
 • railway train ธูมรโถ
 • reins รถรสฺมิ
 • rickshaw หตฺถวฏฺฏโก
 • rim (of a wheel) เนมิ
 • saddle อสฺสกจฺฉา
 • state carriage ผุสฺสรโถ
 • tram car วิชฺชุรโถ
 • wheel จกฺกํ
 • whip กสา
 • yoke ยุคํ
เครื่องเขียน การพิมพ์  ลิปิภณฺฑานิ มุทฺทาปนํ  stationery and printing
 • ไวท์บอร์ด เสตผลโก
 • กระดานดำ กาฬผลโก  
 • หนังสือ โปตฺถโก โปตฺถกํ ปณฺณํ
 • การรวบรวม(เรียบเรียง) สงฺคณฺหนํ สงฺกลนํ
 • การแต่ง ประพันธ์ วณฺณโยชนา
 • ผู้แต่ง ประพันธ์ วณฺณโยชโก
 • โต๊ะเขียนหนังสือ desk เลขณผลโก
 • การแก้ไขตำรา editing คนฺถโสธนา
 • ซองจดหมาย envelope สาสนาวรณํ
 • ปากกาหมึกซึม นาฬเลขนี
 • หมึก(เขียนหนังสือ) เลขนกสโฏ
 • ---แท่นหมึก กชฺชลาธาโร
 • จดหมาย ปณฺณํ เลขนํ; สาสนํ
 • ตัวหนังสือ อักษร อกฺขรํ
 • เส้น ปนฺติ เรขา
 • เส้นตรง อุชุเรขา
 • ประพันธ์โคลงกลอน ปชฺชพนฺโธ
 • หนังสือพิมพ์ ปวตฺติปตฺตํ
 • กระดาษบันทึกข้อความ สาสนปตฺตํ
 • ใบตาล ตาลปณฺณํ
 • หน้า ปิฏฺฐํ
 • กระดาษ กากจปณฺณํ
 • ปากกา เลขนี
 • ปลายปากกา เลขนีมุขํ
 • ที่เสียบปากกา เลขนีธาโร
 • ดินสอ อพฺภกเลขนี
 • ไม้บรรทัด อุชุเรขโก
 • periodical กาลิกสงฺคโห
 • โคลงกลอน กพฺพํ ปชฺชํ
 • ผู้พิมพ์ มุทฺทาปโก
 • การพิมพ์ มุทฺทาปนํ  
 • เครื่องพิมพ์ มุทฺทายนฺตํ
 • ใบแก้คำผิด โสธฺยาปณฺณํ
 • ผู้แก้คำผิด ผู้ตรวจปรูฟ วณฺณโสธโก
 • การเขียน ลิขนํ ลิปิ
 • ผู้เขียน เสมียน เลขโก
 • ตราประทับ มุทฺทา
 • ครั่ง ชตุ
 • ลายเซ็น หตฺถลญฺฉนํ
 • กระดานชนวน สิลาปตฺถโร
 • ดินสอชนวน สิลาเลขนี
 • tablet
เครื่องมือ อายุโธปกรณานิ tools and implements
 • ของมีคม มีด ฯลฯ วาสิ
 • ทั่ง (ตีเหล็ก) อธิกรณี
 • เหล็กปลายแหลม เหล็กหมาด, เหล็กเจาะ, เหล็กแหลม, สว่าน, เข็ม.  อารา awl
 • ขวาน ผรสุ
 •  --ภาชนวิกัติสำหรับคนนมให้เป็น เนย คคฺครี bellows เครื่องสูบลม
 • การเจาะ วินิวิชฺฌนํ
 • การทำลาย ภินฺทนํ
 • carpenter’s line กาฬสุตฺตํ
 • สิ่ว นิขาทนํ chisel
 • เขียง ตจฺฉนํ chopping
 • ชะแลง ขณิตฺตี crow-bar
 • เบ้าหลอม มูสา crucible
 • การตัด ฉินฺทนํ cutting
 • การขุด ขณนํ digging
 • ตะไบ โลหขาทโก file
 • ฆ้อน กูฏํ hammer
 • โซ่ อโยทามํ iron chain
 • เครื่องทอผ้า เวโม loom
 • กฏฺฐหตฺโถ ตะลุมพุก ไม้ตีคลี ค้อนไม้ mallet
 • กุทฺทาโล mammotty
 • ลายนํ  เครื่องตัดหญ้า mowing
 • ตะปู อาณิ nail
 • คานไม้ สำหรับหาบของ กาโช pingo
 • สาแหรก สิกฺกา pingo basket
 • อีเต้อ ฏงฺโก pick-axe
 • ปากคีบ คีมปากนกแก้ว แหนบ สณฺฑาโส pincers
 • คันไถ นงฺคลํ  
 • การไถ กสนํ ploughing  
 • ใบไถ ผาโล ploughshare
 • งอนไถ นงฺคลสีสา pole of a plough
 • ลูกดิ่ง ลูกตุ้ม โอลมฺพโก plummet
 • มีดโกน ขุรํ razor
 • เลื่อย กกโจ saw
 • กระสวย ตสโร shuttle  
 • เคียว ทาตฺตํ sickle  
 • ค้อนขนาดใหญ่มาก มหากูโฏ sledgehammer  
 • การผ่า ผาลนํ วิทารณํ splitting
 • trowel กรณี เกรียง
 • vice กฏฺฐปีฬโก  คีมจับ
 • weaving วายนํ การทอ
 • whetstone นิกโส หินลับมีด
 • wimble อาราหตฺโถ สว่าน
เวลา
 • กาล เวลา  กาโล เวลา time
 • อดีต  อตีโต (กาโล) past
 • ปัจจุบัน  ปจฺจุปนฺโน (กาโล) present
 • อนาคต  อนาคโต (กาโล) future
 • วัน ทิวโส ทิวสํ; ติถิ ติถิ วันทางจันทรคติ; อโห อหํ
 • วันเพ็ญ วันพระจันทร์เต็มดวง ปุณฺณมี fullmoon day
 • 14 ค่ำ จุทฺทสมี จาตุทฺทสี-สึ (ติถิ)
  15 ค่ำ ปญฺจทสี-สึ ปณฺณรสี-สึ (ติถิ)
 • วันอุโบสถ  อุโปสโถ อุโปสถทิวโส อุโปสถทินํ  fast day
 • เพียง/แค่วันเดียว เอกทิวสมตฺตํ just one day
  ((สิ้นกาล) มีวันหนึ่งเป็นประมาณ)
 • เพียง/แค่วันนี้วันเดียว อชฺเชกทิวสมตฺตํ just today
  ((สิ้นกาล) มีวันหนึ่งเป็นประมาณ ในวันนี้)
 • วัน(หรือ)สองวัน  เอกาหํ ทฺวีหํ, เอกาหทฺวีหํ a day or two
 • สองสามวัน  กติปาหํ  a few days
 • 7 วัน, สัปดาห์ สตฺตาหํ  week
 • ไม่เกิน 7 วัน, ไม่เกินสัปดาห์ สตฺตาหปรม
  less than 7 days/a week
 • วันอาทิตย์ รวิวาโร อาทิจฺจวาโร Sunday
 • วันจันทร์ จนฺทวาโร Monday
 • วันอังคาร กุชวาโร Tuesday
 • วันพุธ พุธวาโร Wednesday
 • วันพฤหัสบดี คุรุวาโร Thursday
 • วันศุกร์ สุกฺกวาโร Friday
 • วันเสาร์ สนิวาโร Saturday
 • เดือน มาโส month
 • กึ่งเดือน ครึ่งเดือน ปักษ์ อฑฺฒมาโส อทฺธมาโส ปกฺโข fortnight
 • ประมาณ 1 เดือน มาสมตฺต (คุณ.)
 • สามเดือน ไตรมาส เตมาสํ (ตัทธิต)
 • ปี สํวจฺฉโร สํวจฺฉรํ  สรโท วสฺโส วสฺสํ year
 • ฤดู อุตุ อุตุ season
 • ฤดูร้อน คิมฺหาโน summer summertime
 • ฤดูฝน วสฺสาโน วสฺโส วสฺสํ rainy season
 • ฤดูหนาว เหมนฺโต winter
 • ฤดูใบไม้ร่วง สรโท autumn/fall
 • ฤดูใบไม้ผลิ วสนฺโต spring springtime
 • พุทธันดร พุทฺธนฺตรํ (ระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่ง)
 • กัป กัลป์ กปฺโป (กำหนดอายุของโลก; กำหนดอายุของสัตว์ =อายุกัป เช่น 100 ปี)
 • อายุกัป อายุกปฺโป
 • เวลากลางวัน ภาคกลางวัน ทิวา นิ. ทิวสภาโค day
 • เวลากลางคืน ภาคกลางคืน รตฺติ รตฺติภาโค night
 • เวลาใกล้รุ่ง เช้าตรู่ เช้ามืด ปจฺจูโส ปจฺจุสฺโส ปจฺจูสสมโย ปจฺจุสฺสสมโย early morning
 • อรุณ อรุโณ อรุโณทโย dawn
 • เวลาเช้า ปุพฺพณฺโห ปุพฺพณฺหสมโย; ปาโต (นิ.) forenoon
 • เวลาสาย อุสฺสุโร อุสฺสูโร (กาลมีพระอาทิตย์ในเบื้องบน)
 • เที่ยงวัน มชฺฌณฺโห midday
 • เวลาบ่าย อปรณฺโห afternoon
  วฑฺฒมานกจฺฉายา (เวลามีเงาอันเจริญ)
 • เวลาเย็น สาโย
 • เวลาเย็นนัก ดึกนัก อติสาโย
 • พลบค่ำ สมนฺธกาโร ปโทโส วิกาโล
 • เที่ยงคืน นิสีโถ อฑฺฒรตฺโต อฑฺฒรตฺตา อฑฺฒรตฺติ อฑฺฒรตฺตํ midnight
 • ปฐมยาม ปฐมยาโม
 • มัชฌิมยาม มชฺฌิมยาโม
 • ปัจฉิมยาม ปจฺฉิมยาโม
ในวัน
 • ในวันวาน เมื่อวาน หิยฺโย yesterday
 • ในวันซืน เมื่อวานซืน ปรหิยฺโย ปเร day before yesterday
 • ในวันนี้ อชฺช สชฺชุ today
 • ในวันพรุ่งนี้ เสฺว สุเว อปรชฺชุ tomorrow
 • ในวันมะรืน ปรสุเว day after tomorrow
 • ในวันรุ่งขึ้น ในวันถัดไป (ของวันที่กล่าวถึง) ปุนทิวเส next day
 • ในวันอื่น ปรชฺชุ other day
 • ในวันอื่นอีก อปรชฺชุ other day
 • ในวันหนึ่ง เอกทิวสํ one day, on a certain day
 • ในวันนั้น ตสฺมึ ทิวเส, ตํทิวสํ
 • ในวันเดียวกันนั้น ตํทิวสเมว on the same day
 • ในวันที่ 7  สตฺตเม ทิวเส on seventh day
 • ในวันที่ 7 จากวันนี้ อิโต สตฺตเม ทิวเส seven days from now
ในขณะ ในสมัย ...
 • ในขณะนั้น ตสฺมึ ขเณ, ตํขณํ สชฺชุ
 • ในขณะนั้นทีเดียว ตํขณญฺเญว
 • ในสมัยนั้น ตสฺมึ สมเย, เตน สมเยน, ตํ สมยํ
 • ในสมัยหนึ่ง เอกสฺมึ สมเย, เอเกน สมเยน, เอกํ สมยํ
 • ในปีนี้ อิมสฺมึ สํวจฺฉเร

 

ในเวลา ในกาล
 • ในเวลา(กลาง)วัน ทิวา
 • ในเวลา(กลาง)คืน รตฺติยา รตฺติยํ รตฺตํ
 • ในเวลาเช้า ปาโต ปุพฺพณฺเห ปุพฺพณฺหสมเย
 • ในเวลาเช้าตรู่ ปาโตว
 • ในเวลาอรุณ ในเวลาอรุณรุ่ง อรุเณ อรุณุคฺคมนกาเล
 • ในเวลาใกล้รุ่ง ปจฺจูสกาเล ปจฺจูสสมยํ
 • ในเวลาเที่ยงวัน เที่ยงวัน มชฺฌณฺเห มชฺฌนฺติกสมเย
 • ในเวลาบ่าย อปรณฺเห วฑฺฒมานกจฺฉายาย (ในเวลามีเงาอันเจริญ)
 • ในเวลาเย็น สายํ สายณฺเห สายณฺหสมเย
 • ในเวลาเย็นนัก ดึกนัก อติสายํ
 • ในเวลาพลบค่ำ สมนฺธกาเร ปโทเส วิกาเล
 • . . . . . . . . .
 • ในกาลนี้ เดี๋ยวนี้ อิทานิ เอตรหิ สมฺปติ อธุนา
 • ในกาลก่อน ปุพฺเพ ปุเร ปุรา ภูตปุพฺพํ
 • ในกาลภายหลัง ปจฺฉา อปรภาเค
 • ในกาลชั่วครู่ มุหุตฺตํ
 • ในกาลอันสมควร กาลํ กลฺลํ
 • ในกาลใด เมื่อใด ยทา (ไม่ใช่คำถาม)
 • ในกาลนั้น เมื่อนั้น ตทา อถ
 • ในกาลนั้น ครั้งนั้น อถ  ครั้งนั้นแล 'อถ โข'
 • ครั้งนั้น ในวันหนึ่ง, ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง อเถกทิวสํ
 • ในกาลไร เมื่อไร กทา
 • ในกาลหนึ่ง บางครั้ง บางที บางคราว เอกทา
 • ในกาลทั้งปวง ในกาลทุกเมื่อ สพฺพทา สทา always
 • ในกาลไหนๆ บางคราว บางครั้ง “กทาจิ กรหจิ(ใช้คู่กัน ยกเว้นในคาถา)  กุทาจนํ
ความถี่
 • ทุกวัน เทวสิกํ (ทิวส-ณิก), ทิวเส ทิวเส ในวัน(หนึ่ง)ๆ
 • ประจำวัน รายวัน อนุทินํ
 • ทุกๆ เดือน มาเส มาเส ในเดือน(หนึ่ง)ๆ
 • ทุก 6 เดือน อนุจฺฉมาสํ
 • ทุกปี อนุสํวจฺฉรํ
 • ทุกๆ ขณะ ขเณ ขเณ
 • เนืองๆ อภิกฺขณํ อภิณฺหํ มุหุํ
 • เสมอ สพฺพทา สทา always
 • (เป็น)ประจำ, (ในกาล)เป็นนิตย์ นิจฺจํ นิพทฺธํ สตตํ always
 • ตลอดไป สทาตนาย
 • ต่อเนื่อง ไม่หยุด ไม่ขาดตอน นิรนฺตรํ
 • ครั้งเดียว คราวเดียว สกึ เอกกฺขตฺตุํ
 • สองครั้ง สามครั้ง สี่ครั้ง … 
  ทฺวิกฺขตฺตุํ ติกฺขตฺตุํ จตุกฺขตฺตุํ
 • เจ็ดครั้ง สตฺตกฺขตฺตุํ
 • ไม่เกินเจ็ดครั้ง สตฺตกฺขตฺตุปรม (มีเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่ง)
 • ร้อยครั้ง สตกฺขตฺตุํ
 • (สิ้น)สามครั้ง ตโย วาเร  = ติกฺขตฺตุํ
 • (สิ้น)สองครั้ง เทฺว วาเร  = ทฺวิกฺขตฺตุํ
 • วันละ 2 ครั้ง
  [ทิวเส ทิวเส/เทวสิกํ/เอกทิวสํ/ทิวสสฺส
  เทฺว วาเร/ทฺวิกฺขตฺตุํ]
  ทิวเส ทิวเส ทฺวิกฺขตฺตุํ (สองครั้ง ในวัน(หนึ่ง)ๆ)
  เอกทิวสํ ทฺวิกฺขตฺตุํ (สองครั้ง ในวันหนึ่ง)
  เทวสิกํ ทฺวิกฺขตฺตุํ (สองครั้ง ทุกๆ วัน)
  วันละ 2 ครั้ง/2 ครั้งต่อวัน ทิวสสฺส เทฺว วาเร
  (สิ้นวาระ ท. สอง แห่งวัน)
 • (ไป) วันละ 7 โยชน์  ทิวเส ทิวเส สตฺต โยชนานิ (คจฺฉติ) (ย่อมไป สิ้นโยชน์ ท. เจ็ด ในวันๆ)
 • (ไป) วันละโยชน์  เทวสิกํ โยชนํ (คจฺฉติ)
  (ย่อมไป สิ้นโยชน์หนึ่ง ทุกๆ วัน)
 • (ไป) วันละ 50 โยชน์ เอกทิวสํ ปญฺญาสโยชนานิ (คจฺฉติ) (ย่อมไป สิ้นโยชน์ห้าสิบ ท. ในวันหนึ่ง)
 • (ให้) วันละ 1,000 (กหาปณะ) เทวสิกํ สหสฺสํ (เทติ) (ย่อมให้ ซึ่งพันแห่งทรัพย์ ทุกๆ วัน)
 • (ได้ กหาปณะ)วันละ 8 กหาปณะ
  เทวสิกํ อฏฺฐฏฺฐกหาปเณ (ลภติ)
  (ย่อมได้ ซึ่งกหาปณะแปดแปด ท. ทุกๆ วัน)
 • เดือนละ 8 วัน/8 วันต่อเดือน
  มาสสฺส อฏฺฐ ทิวเส (สิ้นวัน ท. แปด ต่อเดือน)
 • ตลอด 8 วันของเดือน มาสสฺส อฏฺฐ ทิวเส (ตลอดวัน ท. แปด แห่งเดือน)  หากเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนเดียว ให้แปลว่า 'ของ/แห่ง'
 • (ทำอุโบสถกรรม) 8 ครั้ง ต่อเดือน
  มาสสฺส อฏฺฐ (อุโปสถกมฺมานิ กโรติ) (ย่อมทำ ซึ่งอุโบสถกรรม ท. 8 ต่อเดือน)
 • วันละ 2 ครั้ง ทิวสสฺส เทฺว วาเร
  2 times a day, twice a day
  ครั้งละ 2 วัน
  ทฺวีหวาเรน, เทฺว เทฺว ทิวเส, วารสฺส เทฺว ทิวเส
  every 2 days, 2 days at a time, 2 days per session
 • ครั้งละ 7 วัน สตฺตาหวาเรน (ตามวาระแห่งวัน 7) weekly
 • ครั้งละ 7 วัน, ตลอด 7 วันๆ
  สตฺต สตฺต ทิวสานิ (ตลอดวัน ท. 7ๆ)
 • (เที่ยวบิณฑบาต ในบ้าน) บ้านละ 2 วัน
  (คาเมสุ) เทฺว เทฺว ทิวเส (ปิณฺฑาย จรึสุ)
 • (ให้) ทรัพย์ครั้งละพัน.
  สหสฺสํ สหสฺสํ (เทติ) (ย่อมให้ ซึ่งพันแห่งทรัพย์ๆ)
 • (ให้) ครั้งละ 3 แสน/(ให้) ทีละ 3 แสนๆ
  ตีณิ ตีณิ สตสหสฺสานิ (เทติ)
  (ย่อมให้ ซึ่งแสนแห่งทรัพย์ ท. สามๆ) (ให้ 3 แสนๆ)
 • (โบยด้วยหวาย) ครั้ง/คราวละ 4 เส้นๆ จตุกฺเก จตุกฺเก (กสาหิ ปหริตฺวา) (เฆี่ยนแล้ว) ด้วยหวาย ท. (ในเพราะการประหาร) มีประมาณ 4 มีประมาณ 4
 • (ฆ่าโจร) (ครั้งละ) 500ๆ
  ปญฺจสเต ปญฺจสเต โจเร (ฆาเตติ)
  (ย่อมฆ่า ซึ่งโจร ท. มีร้อยห้าเป็นประมาณๆ)
 • (ทำกุศล) คราวละน้อยๆ โถกํ โถกํ (กุสลํ กโรติ)
  (ย่อมทำ ซึ่งกุศล หน่อยหนึ่งๆ)
 • ในครั้งที่ 2 ทุติเย วาเร (ปูรณสังขยา)
 • แม้ในครั้งที่ 2 ทุติยมฺปิ (ทุติยํ ปิ) (ปูรณสังขยา)
  (ทุติยาวิภัตติในอรรถสัตตมีวิภัตติ)
 • แม้ในครั้งที่ 3 ตติยมฺปิ (ปูรณสังขยา)
 • อีก ปุน 
 • บ่อยๆ หลายครั้ง ปุนปฺปุนํ ภุสํ
 • บางครั้ง กทาจิ
 • (ในกาล)ครั้งหนึ่ง เอกทา
ในเวลา ในกาล สำนวน สมาส
 • ในเวลา(ที่เขา)ตายแล้ว มตกาเล (ในกาล แห่งเขา ตายแล้ว) — อดีต
 • ในเวลา(กำลัง)(จะ)ตาย  ในเวลาใกล้ตาย มรณกาเล
  (ในกาลเป็นที่ตาย แห่งเขา) — ปัจจุบัน
 • ในเวลานอน สยนกาเล (ในกาลเป็นที่นอน แห่งเขา)
 • ในเวลาไป คมนกาเล (ในกาลเป็นที่ไป แห่งเขา)
 • ในกาลที่พระเถระเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้แล้วออกมา
  เถรสฺส คจฺฉนฺตรํ ปวิสิตฺวา นิกฺขมนกาเล
  (ในกาลเป็นที่ เข้าไปแล้ว ในระหว่างแห่งพุ่มไม้ ออกมา แห่งพระเถระ)
 • ในเวลาที่มาสู่ที่ใกล้ตน อตฺตโน สนฺติกํ อาคตกาเล
  (ในกาล แห่งเขา มาแล้ว สู่ที่ใกล้ แห่งตน)
 • ในตอนแก่ มหลฺลกกาเล (ในกาล แห่งตน เป็นคนแก่)
 • ในตอนเด็ก ตรุณกาเล
 • ในตอนหนุ่ม ทหรกาเล
 • ในเวลาเป็นสุนัข สุนขกาเล
  (ในกาล แห่งเขา เป็นสุนัข)
 • ในเวลาอายุ 16 ปี  โสฬสวสฺสกาเล
  (ในกาล แห่งตน เป็นผู้มีกาลฝน 16)
 • ในกาลสิ้นอายุ อายุหปริโยสาเน
  (ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งอายุ)
 • ในเวลาอยากจะกิน ภุญฺชิตุกามกาเล
  (ในกาล แห่งตน เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกิน)
 • (ใน)สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ กสฺสปพุทฺธกาเล
  (ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ)
 • แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ
  กสฺสปพุทฺธสฺส ปาทมูเล (แม้ไม่มีคำเกี่ยวกับเวลา แต่ก็มีนัยะถึงกาลเวลา =สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ)
 • . . . . . .
 • ในเวลาปวารณาจำพรรษาแล้ว
  ปวาเรตฺวา วุตฺถวสฺสกาเล
 • ในเวลาทำทุกกรกิริยา ทุกฺกรการิกกาเล
 • ในชาติที่ 3 จากชาตินี้ อิโต ตติเย อตฺตภาเว
  (ในอัตภาพที่ 3 จากอัตภาพนี้)
 • ในที่สุดแห่งแสนกัปจากกัปนี้, (นับถอยหลัง/ย้อนหลังไปแสนกัป)
  อิโต ((ภทฺท)กปฺปโต) สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก (ในที่สุดแห่ง กัปแสนหนึ่ง/กัปมีแสนเป็นประมาณ แต่ภัททกัปนี้)
 • … … …
 • (ในเวลา)ก่อนแห่งภัตร ปุเรภตฺตํ
 • (ในเวลา)ภายหลังแห่งภัตร ปจฺฉาภตฺตํ
 • ในระหว่างแห่งภัตร อนฺตราภตฺตํ
 • (มา) ในลำดับเวลาที่ตนคิด จินฺติตสมนนฺตรํ อาคนฺตฺวา
 • (ในกาล)ต่อมา อปรภาเค กาเล (ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก)
 • พออนุโมทนาจบ  อนุโมทนาวสาเน กาเล
  (ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งอนุโมทนา)
 • พอแสดงธรรมจบ เทสนาวสาเน/เทสนาปริโยสาเน กาเล (ในกาลเป็นที่สุดลง(รอบ)แห่งพระเทศนา)
 • รอสักครู่ มุหุตฺตํ อาคเมหิ
 • ให้เวลาผ่านไปสักหน่อย โถกํ วีตินาเมตฺวา
 • (เก็บไว้) จนกว่าเขาจะมา (… นิกฺขิปติ) ยาว โส อาคจฺฉติ 
  (เขาย่อมมาเพียงไร … ย่อมเก็บไว้ เพียงนั้น)
 • ค่อยๆ ช้าๆ เบาๆ สณิกํ มนฺทํ
 • ช้า นาน ยั่งยืน จิรํ จิรสฺสํ จิราย จิร จิรกาลํ สณิกํ
 • นานกว่า ยั่งยืนกว่า จิรตร
 • ไม่นาน อจิรํ, น จิรสฺเสว (ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว)
 • เร็ว โดยเร็ว พลัน โดยพลัน ขิปฺปํ ขิปฺป ตุวฏํ ตุวฏ สหสา ลหุํ ลหุ ลหุโส สีฆ อรํ อาสุ
 • พลันๆ เร็วๆ ไวๆ ด่วนๆ สีฆสีฆํ สีฆสีฆ
 • คล่อง สีฆ
 • โดยเร็ว เวเคน
 • อันมีในวันพรุ่งนีี้ สฺวาตน
 • เพื่อภัตรพรุ่งนี้ สฺวาตนาย (ภตฺตาย)
  (เพื่อภัตรอันมีในวันพรุ่ง)
ระยะเวลา ใช้เวลา (ทุติยาวิภัตติ - สิ้น ตลอด)
 • ประมาณ/สักครึ่งเดือน อฑฺฒมาสมตฺตํ
  ((สิ้นกาล) สักว่าเดือนด้วยทั้งกึ่ง)
 • ตลอดวัน ทิวสํ
 • ตลอดคืน รตฺตึ
 • ตลอดทั้งคืน สพฺพรตฺตึ (ตลอดราตรีทั้งปวง)
  สกลรตฺตึ (ตลอดคืนทั้งสิ้น)
 • ตลอดคืนและวัน ตลอดคืนตลอดวัน ทั้งคืนทั้งวัน
  รตฺตินฺทิวา (ตลอดคืนและวัน)
 • 2-3 วัน กติปาหํ (สิ้นวันเล็กน้อย)
  ทฺวีหตีหํ (สิ้นวัน 2 และวัน 3)
  เทฺว ตโย ทิวเส (สิ้นวัน ท. สองสาม)
 • (ตลอด) 7 คืน 7 วัน
  สตฺต รตฺตินฺทิวา (ตลอดคืนและวัน ท.7)
  สตฺตรตฺตินฺทิวํ (ตลอดคืนและวัน 7)
 • (ตลอด) 7 วัน, ตลอดสัปดาห์ สตฺตาหํ (ตลอดวัน 7)
 • เพียง/แค่ 7 วันเท่านั้น สตฺตาหเมว (ตลอดวัน 7 นั่นเทียว) สตฺตาหมตฺตเมว  ((สิ้นกาล) มีวัน 7 เป็นประมาณนั่นเทียว) just a week
 • ไม่เกิน 7 วัน, ไม่เกินสัปดาห์
  สตฺตาหปรม (มีวัน 7 เป็นอย่างยิ่ง)
  สตฺตาหโต อุตฺตรึ (น คจฺฉติ) (ย่อมไม่ไป ยิ่ง กว่าวัน 7) less than 7 days/a week
 • เกิน 7 วัน สตฺตาหโต อุตฺตรึ (คจฺฉติ)
  (ย่อมไป ยิ่ง กว่าวัน 7)
 • 7-8 วัน สตฺตฏฺฐทิวเส (สิ้นวันเจ็ดและวันแปด ท.)
 • ประมาณ 1 เดือน มาสมตฺตํ
  ((สิ้นกาล) สักว่าเดือนหนึ่ง)
 • ตลอดพรรษา วสฺสํ (ตลอดพรรษา/กาลฝน)
  ตลอดภายในพรรษา อนฺโตวสฺสํ (ตลอดภายในแห่งพรรษา/กาลฝน)
 • 3 เดือน เตมาสํ (ตลอดประชุม/หมวดแห่งเดือน 3)
 • ตลอดปี สํวจฺฉรํ ตลอดปีหนึ่ง เอกสํวจฺฉรํ
 • ตลอดอายุ ตลอดชีวิต ยาวตายุกํ
  (ตลอดการกำหนดมีประมาณเพียงใดแห่งอายุ)
 • (จน)ตลอดชีวิต ยาวชีวํ (สิ้นการกำหนดเพียงใดแห่งชีวิต)
 • 4 อสงไขย จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ
 • ตลอดเวลา(ที่ผ่านมา)นี้ เอตฺตกํ กาลํ (ตลอดกาล มีประมาณเท่านี้)
ในระหว่าง
 • ไม่ท้อถอยในระหว่าง/กลางคัน อนฺตรา (อโนสกฺกิตฺวา)
 • (ทำกาละ) ในระหว่างเทียว อนฺตราว (กาลํ กโรติ)
 • ในระหว่างๆ อนฺตรนฺตเร อนฺตรนฺตรา
 • ในระหว่างตอนกลางคืน รตฺติภาคสมนนฺตเร
 • ในระหว่าง 3 เดือน (ภายในพรรษา)
  (อนฺโตวสฺเส) เตมาสพฺภนฺตเร
 • (ช่วงเวลา/กรรมที่ทําไว้)ในระหว่างภพ ภวนฺตเร
 • ในระหว่างภัตร อนฺตราภตฺเต
 • ในระหว่างภัตรมื้อเดียวเท่านั้น
  เอกสฺมิญฺเญว อนฺตราภตฺเต
 • ในระหว่างแห่งปฐมยาม ปฐมยามสมนนฺตเร
 • ในระหว่างแห่งมัชฌิมยาม มชฺฌิมยามสมนนฺตเร
เมื่อ (โดย...) (ตติยา)
 • เมื่อบิดา/มารดาตาย ปิตุอจฺจเยน (โดยการล่วงไปแห่งบิดา)
  (มาตุอจฺจเยน, มาตาปิตุอจฺจเยน) 
 • เมื่อผ่านไป 10 เดือน
  ทสมาสจฺจเยน, ทสนฺนํ มาสานํ อจฺจเยน
  (โดยการล่วงไปแห่งเดือน (ท.) 10)
 • เมื่อผ่านไป 7 ปี สตฺตวสฺสจฺจเยน, สตฺตนฺนํ วสฺสานํ อจฺจเยน (โดยการล่วงไปแห่งปี (ท.) 7)
 • (เมื่อ)ผ่านไป 7 วัน, ผ่านไป 1 สัปดาห์
  สตฺตาหจฺจเยน, สตฺตาหสฺส อจฺจเยน
  (โดยการล่วงไปแห่งวัน 7) a week ago
 • (เมื่อ)ผ่านไปสองสามวัน
  กติปาหจฺจเยน (โดยการล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย)
  ทฺวีหตีหจฺจเยน (โดยการล่วงไปแห่งวัน 2 และวัน 3)
  a few days ago
 • (โดย)สองสามวัน กติปาเหน (โดยวันเล็กน้อย) for a few days
  ต่อกาล 2-3 วันเท่านั้น กติปาหสฺเสว
 • ตาม/โดยวาระ  วาเรน
ตั้งแต่ (ปัญจมี)
 • ตั้งแต่นั้น ตั้งแต่กาลนั้น ตโต (กาลโต) ปฏฺฐาย
 • ตั้งแต่บัดนี้ไป อิโตทานิ ปฏฺฐาย
 • ตั้งแต่(เวลาเป็น)เด็ก  ทารกกาลโต ปฏฺฐาย
 • ตั้งแต่วันที่เขาบวช ตสฺส ปพฺพชิตทิวสโต ปฏฺฐาย
 • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อชฺชตคฺเค อชฺชตคฺเคทานิ
ประโยคแทรก (ลักขณะ)
 • เมื่อบิดา/มารดาตาย ปิตริ มเต, มาตริ มตาย
  (ครั้นเมื่อบิดา/มารดาตายแล้ว)
 • เมื่อบิดา/มารดาตาย (ทำกาละ)
  ปิตริ กาลกเต (สนฺเต), มาตริ กาลกตาย (สนฺติยา) (ครั้นเมื่อบิดา/มารดา เป็นผู้มีกาละอันกระทำแล้ว มีอยู่)
 • เมื่อมารดาและบิดาตายแล้ว
  มาตาปิตูสุ มเตสุ/กาลกเตสุ (ครั้นเมื่อบิดา/มารดาตายแล้ว)
 • เมื่อเป็นเช่นนี้  เอวํ สนฺเต; อถ (ในเลขใน)
  (ครั้นเมื่อความเป็น อย่างนี้ มีอยู่)
 • พอกล่าว(ว่า...)เท่านั้น  “...ติ วุตฺตมตฺเตเยว
 • พอปรากฏขึ้นเท่านั้น  ปาตุภูตมตฺเตเยว
 •  
 • เมื่อเวลาเที่ยงล่วงไปแล้ว มชฺฌนฺติเก อติกฺกนฺเต
  (ครั้นเมื่อท่ามกลางแห่งวัน ก้าวล่วงแล้ว)
 • เมื่อ 7 วัน ล่วงเลยไป/ผ่านไป สตฺตาเห วีติวตฺเต
  (ครั้นเมื่อวัน 7 เป็นไปล่วงวิเศษแล้ว)
 • เมื่อเวลาประมาณกึ่งเดือนล่วงไปแล้ว อฑฺฒมาสมตฺเต อติกฺกนฺเต ((ครั้นเมื่อกาล) สักว่ากึ่งแห่งเดือน ก้าวล่วงแล้ว)
 • เมื่อเดือนที่ 1 ล่วงเลยไป/ผ่านไป ปฐมมาเส อติกฺกนฺเต
  (ครั้นเมื่อเดือนที่ 1 ก้าวล่วงแล้ว)
 •  
ประธานของพากย์ (ปฐมา)
 • 10 เดือนผ่านไป ทส มาสา อติกฺกนฺตา
  (เดือน ท. 10 ก้าวล่วงแล้ว)
 • อติทุกฺเขน โน สตฺต ทิวสา อติกฺกนฺตา
  (7 วันของพวกเราล่วงไปโดยยากยิ่ง)
 • .
นิบาตบอกอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบ
 • ฉันใด ยถา เสยฺยถา
 • ฉันนั้น ตถา เอวํ
 • ราวกะ ราวกะว่า ราวกับ เพียงดัง ดุจ ดุจดัง เหมือน วิย อิว
 • เช่นกับ เหมือน สทิส
นิบาตมีเนื้อความต่างๆ
 • ยิ่ง ภิยฺโย
 • โดยยิ่ง ภิยฺโยโส ภุสํ
 • โดยชอบ สมฺมา
 • ผิด มิจฺฉา
 • เท็จ มุสา
 • เปล่า มุธา
 • กับ พร้อม สห สทฺธึ 
 • เอง ด้วยตนเอง สยํ สามํ
 • แน่ แน่แท้ แน่นอน นูน อทฺธา อวสฺสํ
 • โดยแท้ อญฺญทตฺถุ อทฺธา ตคฺฆ ชาตุ กามํ สสกฺกํ
 • ภายหลัง ปจฺฉา afterwards
 • ก่อน เพิ่ง ยัง ตาว
 • ก่อน ก่อนกว่า ล่วงหน้า (ภิกฺขูหิ) ปุเรตรํ
 • ก่อน ทีแรก ครั้งแรก ปฐมํ
 • ตั้งแต่ จำเดิม ปฏฺฐาย ปภูติ
 • แม้น้อยหนึ่ง กิญฺจาปิ
 • บ้าง กฺวจิ
 • ไกล อารา ทูร
 • ไม่ไกลนัก อวิทูร
 • ใกล้ สนฺติก อาสนฺน มูล ธุร
 • แจ้ง ชัด อาวิ อาวี
 • โอ โห อโห
 • อนึ่ง จ อโถ
 • ต่างๆ นานา
 • ถ้าอย่างนั้น เตนหิ
 • อย่างเดียว เท่านั้น เกวลํ
 • โดยกำหนดมีในที่สุด อนฺตมโส
 • ชื่อ ชื่อว่า ธรรมดา ธรรมชาติ นาม
 • เพราะเหตุนั้น  ว่า...ดังนี้  ด้วยประการฉะนี้  ชื่อว่า อิติ
 • พอละ อลํ  
 • สมควร อลํ
 • ควรกัน อลํ
 • สามารถ อลํ
 • ประดับ ตกแต่ง อลํ (อลงฺกโรติ)
 • เห็นจะ..., น่าจะ… มญฺเญ
 • โดย(ความ)เคารพ สกฺกจฺจํ
นิบาตสำหรับผูกศัพท์และประโยค
 • ก็ หิ จ ปน ตุ
 • ก็...เล่า ปน 
 • เออก็ อปิจ
 • ส่วน ส่วนว่า ปน ตุ
 • แต่ แต่ว่า ปน ตุ  but
 • เพราะว่า หิ  because
 • จริงอยู่ แท้จริง หิ จ  in fact, indeed 
 • ด้วย และ จ  and
 • หรือ ก็ดี ก็ตาม วา  or
 • บ้าง วา ปิ อปิ
 • แม้ ปิ อปิ  even
 • อีกอย่างหนึ่ง อถวา
 • อนึ่ง จ ปน
นิบาตบอกปริกัป [เงื่อนไข]
 • ถ้า ถ้าว่า หากว่า สเจ เจ ยทิ อถ
 • ผิว่า ยทิ
 • กระไรหนอ ยนฺนูน
นิบาตบอกความสงสัย
 • ไฉนหนอ อปฺเปว
 • ไฉนหนอ ชื่อแม้ไฉน อปฺเปว นาม
คำถาม (ปุจฉนะ)
 • หรือ ทำไม อย่างไร กึ
 • หรือ หรือหนอ นุ
 • หรือ บ้างหรือ แลหรือ กจฺจิ
 • บ้าง อย่างไร ใช่หรือ หรือหนอ อะไร “กจฺจิ นุ
 • หรือหนอ เพราะเหตุใด กินฺนุ
 • เพราะเหตุไร กสฺมา กึการณา
 • เพื่อประโยชน์อะไร กิมตฺถํ
 • ใคร อะไร โก กา (กึ แปลงเป็น ก)
 • อะไร กึ (แปลงเป็น ก)
 • แลหรือ อย่างไร อย่างไรเล่า กึสุ
 • จากไหน กุโต
 • แก่ใคร เพื่อใคร กสฺส
 • (ใน)ที่ไหน กตฺถ
 • เมื่อไร กทา
 • เท่าไร มีจำนวนเท่าไร มีประมาณเท่าไร มากเท่าไร กติ กิตฺตก กีวตก กีวติก  กีว กีวตกํ กิตฺตาวตา
 • นานเท่าไร กีวจิรํ
 • กี่ครั้ง สิ้นครั้งเท่าไร กติกฺขตฺตุํ กติวาร
 • อายุ/พรรษาเท่าไร กติวสฺส (อุปสมฺปทาย) (เพิ่มคำว่า ชาติยา/อายุนา เมื่อถามอายุพระ)
 • ไกลเท่าไร กีวทูร
 • จากที่ไกลเท่าไร กีวทูรโต (ฐานโต)
 • (อัน)เป็นอย่างไร  (อัน)เป็นเช่นไร กีทิส
 • ชนิดไหน ประเภทไหน เป็นไฉน กตม
 • อย่างไร ไฉน กถํ
 • มิใช่หรือ [เชิงปฏิเสธ] นนุ
 • คือ อย่างไรนี้; แล [ปทปูรณ] เสยฺยถีทํ
 • หรือว่า อุทาหุ อาทู
นิบาตบอกความรับ รับคำ (สัมปฏิจฉนะ)
 • ครับ ค่ะ ใช่ เออ ... อาม อามนฺตา
 • อย่างนั้น ครับ ค่ะ เอวํ
 • ดีแล้ว ดีละ สาธุ สาหุ
 • สมควร เหมาะสม ปติรูปํ โอปายิกํ
 • ไม่หนักใจ ลหุ
นิบาตสักว่าทำบทให้เต็ม (ปทปูรณะ)
 • หนอ  นุ วต
 • แล เว หเว โข โว
 • เว้ย เว หเว
 • โว้ย โว
 • สิ สุ
นิบาตบอกปฏิเสธ
 • ไม่ หามิได้  น โน
 • พอ พอละ อย่าเลย  อลํ
 • อย่า มา
 • เทียว แหละ  ว
 • เว้น วินา อญฺญตฺตร
 • แยก อญฺญตฺตร
 • นั่นเทียว นั่นเอง นั่นแหละ เอว
นิทัสสนะ (แสดง, ชี้แจง)
 • อย่างนี้ เอวํ อิติ อิตฺถํ
คุณภาพ ลักษณะ
 • ดี เจริญ สุนฺทร ภทฺร ภทฺท ภทฺทก กลฺยาณ ภุส
 • ดีกว่า สุนฺทรตร เสยฺย วร
 • ดีที่สุด สุนฺทรตม เสฏฺฐ
 • ชั่ว เลว หีน ปาป  อสุนฺทร อภทฺทก
 • ชั่ว เลว กว่า หีนตร ปาปตร ปาปิย
 • ชั่ว เลว ที่สุด หีนตม ปาปตม ปาปิฏฺฐ
 • ดียิ่ง อุกฺกํส ภุส
 • ยอดเยี่ยม ปณีต อติสุนฺทร วิสิฏฺฐ
 • ที่สุด อจฺจนฺต
 • บวร สูงสุด ปวร อุตฺตม
 • สูงส่ง สูงค่า ล้ำเลิศ สุขุม
 • งาม สวย หล่อ สุรูป อภิรูป โสภณ อภิกฺกนฺต
 • ไม่งาม น่าเกลียด วิรูป อโสภณ
 • น่าดูชม น่าชอบใจ ทสฺสนีย อภิกฺกนฺต มนาป มนุญฺญ
 • อ้วน หยาบ ถูล
 • ผอม กิส กีส
 • เตี้ยมาก แคระ วามน วามนก
 • กระจอก พิการ ขญฺช
 • ค่อม ขุชฺช
 • ง่อย กุณี
 • เป็นโรคอัมพาต ปกฺขหต
 • มีอิริยาบถขาด ฉินฺนิริยาปถ
 • ชราทุพพลภาพ ชราทุพฺพล
 • มีรูปร่างไม่สมประกอบ ปริสทูสก
 • บอด อนฺธ
 • บอดข้างเดียว กาณ
 • มีตาข้างเดียว เอกกฺขี
 • ตาเหล่ วลิร
 • หนวก หูหนวก พธิร สุติหีน
 • ใบ้ มูค
 • ใบ้น้ำลาย เงอะงะ เอฬมูค
 • บอดและใบ้ อนฺธมูค
 • บอดและหนวก อนฺธพธิร
 • ใบ้และหนวก มูคพธิร
 • บอดใบ้และหนวก อนฺธมูคพธิร
 • มีมือด้วน หตฺถจฺฉินฺน
 • มีเท้าด้วน ปาทจฺฉินฺน
 • มีมือเท้าด้วน หตฺถปาทจฺฉินฺน
 • มีหูขาด กณฺณจฺฉินฺน
 • มีจมูกแหว่ง นาสจฺฉินฺน
 • มีหูขาดจมูกแหว่ง กณฺณนาสจฺฉินฺน
 • มีนิ้วมือนิ้วเท้าขาด องฺคุลิจฺฉินฺน
 • มีง่ามมือง่ามเท้าขาด อฬจฺฉินฺน
 • มีเอ็นขาด กณฺฑรจฺฉินฺน
 • ถูกสักหมายโทษ ลกฺขณาหต
 • มีรอยเฆี่ยนด้วยหวาย กสาหต
 • ถูกออกหมายสั่งจับ ลิขิตก
 • มีโรคเรื้อรัง ปาปโรคี
 • มีเท้าปุก สีปที
 • มีมือเป็นแผ่น ผณหตฺถก
 • มีคอพอก คลคณฺฑิก
 • สุก ปกฺก
 • ดิบ  อามก
 • แห้ง สุกฺข
 • เปียก ชุ่ม ตินฺต อลฺล
 • ใหม่ สด นว นวก อภินว
 • เก่า ปุราณ ชิณฺณ
 • เน่า บูด ปูติก
 • หอม มีกลิ่นหอม สุคนฺธ
 • เหม็น กลิ่นไม่ดี ทุคฺคนฺธ
 • ฉลาด มีปัญญา กุสล สปฺปญฺญ ปญฺญวนฺตุ ปณฺฑิต เมธาวี อชฬ พฺยตฺต
 • โง่ ปัญญาทึบ  ทนฺธ ทุปฺปญฺญ มูฬฺห มนฺทพุทฺธิก ชฬ
 • รวย ร่ำรวย มหทฺธน มหาโภค ธนวนฺตุ อฑฺฒ อิพฺภ
 • จน ยากจน ทลิทฺท ทฬิทฺท ทุคฺคต
 • มีบุญ ปุญฺญ ลกฺขี
 • ไม่มีบุญ อปุญฺญ
 • มีโทษ สาวชฺช
 • ไม่มีโทษ อนวชฺช
 • มีอายุน้อย อปฺปมายุก
 • มีอายุยืน ทีฆายุ ทีฆายุก ทีฆายุกา ทีฆาวุ
 • มีอายุ 16 โสฬสวสฺโส-สา (พหุพ. สมาส) โสฬสวสฺสิโก-สิกา (ตัทธิต)
 • มีอายุ 16 ปี (ย่าง), มีอายุรุ่นราว 16 ปี.  โสฬสวสฺสุทฺเทสโก-สิกา (เป็นผู้อันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่ามีกาลฝน 16) (นามกิตก์)
 • มีอายุ 20 วีสติวสฺโส-สา 
  มีอายุหย่อน/ไม่ถึง 20 อูนวีสติวสฺโส-สา
 • มีกิจน้อย อปฺปกิจฺจ
 • มีลาภน้อย อปฺปลาภ
 • โชคดี ธญฺญ สุภาค
 • โชคร้าย ทุกฺขิต ภาคฺยหีน
 • มีลูก มีบุตร สปุตฺตก
 • ไม่มีลูก ไม่มีบุตร อปุตฺตก
 • เป็นมิตร ใจดี ช่วยเหลือ อวิรุทฺธ สุหท อนุกูล
 • ไม่เป็นมิตร ใจร้าย ทุหท วิรุทฺธ
 • เป็นศัตรู วิรุทฺธ
 • อ่อนโยน อ่อนนุ่ม มุทุ
 • แข็ง กระด้าง ถทฺธ
 • สามารถ สมตฺถ ปฏิพล
 • เคลื่อนที่ได้ ชงฺคม จล ปาริหาริย
 • เคลื่อนที่ไม่ได้ มั่นคง อจล ถาวร
 • ถาวร เที่ยง นิจฺจ ถาวร
 • ไม่เที่ยง ไม่ถาวร อนิจฺจ
 • ขยัน ไม่เกียจคร้าน อนลส ทกฺข อกุสีต
 • เกียจคร้าน ขี้เกียจ อลส กุสีต
 • หนัก ภาริย ครุ ครุก ธุร
 • เบา ลหุ ลหุก สลฺลหุก
 • ตึง อสิถิล  
 • หย่อน สิถิล สถล อนธิก
 • มั่น มั่นคง แน่น ทฬฺห
 • มั่น แน่น ทฬฺห
 • ได้รับการชมเชย อภิตฺถุต
 • ได้รับการนับถือ มานิต พหุมต
 • ถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม ดูถูก นินฺทิต วมฺภิต
 • มีชื่อเสียง รู้จักกันดี วิสฺสุต สุปากฏ
 • ไม่ปรากฏ ไม่รู้ อปากฏ อปญฺญาต
 • โหดร้าย จณฺฑ ทุฏฺฐ ลุทฺท กุรีร
 • ใจดี การุณิก
 • มีศีล สุสีล
 • ไม่มีศีล ชั่วร้าย ทุสฺสีล
 • สุขภาพดี ไม่มีโรค อคิลาน นิโรค
 • มีแผล บาดเจ็บ วณิต
 • ชำนาญ ปฏุ ทกฺข
 • ปานกลาง มชฺฌิม มตฺตญฺญู
 • นิรันดร์ ต่อเนื่อง สสฺสติก
 • ก้มลง โอนต
 • บ้า คลั่ง อุมฺมาท มตฺต อุมฺมตฺต อุมฺมตฺตก อุมฺมตฺติกา
 • ของตน ส สก 
 • ถูกเป็นเจ้าของ เป็นของ.. อายตฺต
 • เป็นเจ้า เป็นใหญ่ เป็นเจ้าของ สามี สามินี
ความรู้สึก บุคคลิก
 • เป็นสุข มีความสุข สุขิต สุมน
 • ดีใจ ร่าเริง สุมน อตฺตมน
 • เป็นทุกข์ มีความทุกข์ ทุกฺขี ทุกฺขินี ทุกฺขิต ทุมฺมน
 • เศร้า  ทุมฺมน อนตฺตมน
 • คร่ำครวญ ปริเทวิ
 • ร้องไห้ รุทมาโน/รุทมานา
 • มีหน้านองด้วยน้ำตา อสฺสุมุโข/อสฺสุมุขี อสฺสุมุขินี
 • มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตา อสฺสุตินฺเตน มุเขน (อิตถัมภูตะ)
 • มีนัยน์ตาเต็มด้วยน้ำตา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ (อิตถัมภูตะ)
 • มีนัยน์ตาเต็มด้วยน้ำตา อสฺสุปุณฺณเนตฺโต
 • ธารน้ำตาจากนัยน์ตาทั้ง 2 ของเธอ ไหลออก  ตสฺสา อกฺขีหิ อสฺสุธารา ปวตฺตึสุ
 • มงฺกุ มงฺกุภูต เก้อ เขิน เก้อเขิน
 • ความรัก เปมํ เปมโก เปมกํ สิเนโห เสฺนโห
 • กล้า วีร สุร
 • ขลาด ภีรุก ขลฺลาต
 • กร่าง นิพฺภย ‘ไม่กลัว’
 • บริสุทธิ์ ปริสุทฺธ
 • ไม่บริสุทธิ์ อปริสุทฺธ
 • สะอาด นิมฺมล สุทฺธ
 • ไม่สะอาด เศร้าหมอง  มลิน อสุทฺธ
 • สกปรก เศร้าหมอง เปื้อน กิลิฏฺฐ
 • ละเอียด สุขุม
 • หยาบ กกฺกส
 • ตั้ง(ใจ)มั่น สมาหิต
 • ใจไม่ตั้งมั่น เสียสมาธิ อสมาหิต
 • ปิด ปกปิด ปิดกั้น คุตฺต ฉนฺน ปฏิจฺฉนฺน
 • เปิด เปิดเผย วิวฏ อนาวฏ
 • ตรง ไม่งอ อวงฺก อุชุ
 • โกง โก่ง งอ  วงฺก กุฏิล
 • ผ่องใส สดใส ปภสฺสร ภาสุร
 • ขุ่นมัว อาวิล  ไม่ขุ่นมัว อนาวิล
 • มัว หมอง เศร้าหมอง นิปฺปภ มลิน
 • เอื้อเฟื้อ ไม่โลภ อลุทฺธ
 • โลภ ตะกละ ลุทฺธ มหิจฺฉ
 • ลึก ลึกซึ้ง คมฺภีร  
 • ตื้น อุตฺตาน
 • เต็ม บริบูรณ์ ปูร ปุณฺณ ปริปุณฺณ สมฺปุณฺณ
 • ว่าง เปล่า ตุจฺฉ ริตฺต
อายุ
 • แก่ สูงอายุ  มหฺลลก มหฺลลิกา ชิณฺณ
 • เด็ก หนุ่ม สาว พาล ตรุณ มาณโว มาณวิกา
 • ใหม่ สด นว นวก อภินว
 • เก่า ปุราณ โปราณ ชิณฺณ
ขนาด
 • สั้น  รสฺส
 • ยาว ทีฆ อายต อายาม   
 • กว้าง วิตฺถต วิตฺถาร ปุถุล
 • แคบ สมฺพาธ อนายต
 • สูง อุพฺเพธ
 • ลึก คมฺภีร   
 • ยาว 13 ศอก กว้าง 4 ศอก
  เตรสหตฺถายาม จตุหตฺถวิตฺถาร
  (อันยาวโดยศอก 13 อันกว้างโดยศอก 4)
 • (แม่น้ำนั้น) ลึก 1 คาวุต กว้าง 2 คาวุต
  คมฺภีรโต คาวุตํ ปุถุลโต เทฺว คาวุตานิ  ตสฺสา นทิยา ปริมาณํ (คาวุตหนึ่ง โดยส่วนลึก คาวุต ท. 2 โดยส่วนกว้าง เป็นปริมาณ แห่งแม่น้ำนั้น)
 • สูงโยชน์หนึ่ง โยชนุพฺเพธ (อันสูงโดยโยชน์หนึ่ง)
 • (บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์) ยาว 60 โยชน์ กว้าง 50 โยชน์ หนา 15 โยชน์
  สฏฺฐิโยชนายามํ ปณฺณาสโยชนวิตฺถตํ ปณฺณรสโยชนพหลํ ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนํ
  (บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ อันยาวโดยโยชน์ 60 อันกว้างแล้วโดยโยชน์ 50  อันหนาโดยโยชน์ 15)
 • (บัณฑุกัมพลสิลา) (โดย)ยาว 60 โยชน์ (โดย)กว้าง 50 โยชน์ หนา 15 โยชน์
  ทีฆโต สฏฺฐิโยชนา วิตฺถารโต ปญฺญาสโยชนา
  พหลโต ปณฺณรสโยชนา
  ปณฺฑุกมฺพลสิลา
  (บัณฑุกัมพลศิลา
  อันมีโยชน์หกสิบเป็นประมาณ โดยส่วนยาว  
  อันมีโยชน์ห้าสิบเป็นประมาณ โดยส่วนกว้าง 
  อันมีโยชน์สิบห้าเป็นประมาณ โดยส่วนหนา)
 • ใหญ่ ยิ่งใหญ่ มหนฺต อุตฺตม
 • ใหญ่โต โอฬาริก
 • เล็ก เล็กน้อย ขุทฺท ขุทฺทก ปริตฺต ปริตฺตก อณุ จุล จุลฺล จุฬ
 • ละเอียด ป่น อณุ จุล จุลฺล จุฬ
 • น้อยและใหญ่ ขุทฺทานุขุทฺทก อณุถูล
 • สูง  อุจฺจ อุจฺจํ
 • ต่ำ  นีจ นีจํ
 • สูงและต่ำ อุจฺจาวจ
 • ต่ำ อธม นีจ
 • ต่ำ ต่ำช้า หยาบ หีน โอมก
ระยะทาง
 • ใกล้ สมีป อาสนฺน อวิทูร
 • ไกล ทูร
อุณหภูมิ
 • เย็น หนาว สีตล
 • ร้อน อุณฺห
สัมผัส
 • เสมอ เรียบ เกลี้ยง สม สินิทฺธ มฏฺฐ
 • ไม่เรียบ ไม่เสมอ วิสม
จำนวน ปริมาณ
 • มาก พหุ พหุก พหุล สมฺพหุล อเนก อนปฺปก อธิมตฺต อธิมตฺตก
 • มาก มากกว่า มากขึ้น  ปหูต
 • มาก มากกว่า มากขึ้น  อธิก
 • น้อย อปฺป อปฺปก อปฺปมตฺต อปฺปมตฺตก อนุมตฺต ปริตฺต ปริตฺตก โถก โถกก อีส อีสก โอมก
 • เล็กน้อย สองสาม กติปย ปริตฺต
 • หย่อน พร่อง อูน
 • เหลือ ที่เหลือ เสส เสสก
 • ทั้งปวง ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกคน ... สพฺพ สกล
 • มีประมาณเท่านี้ เอตฺตก
 • มีประมาณเท่าใด/เพียงใด ยตฺตก
 • มีประมาณเท่านั้น/เพียงนั้น ตตฺตก
 • มีค่า มีราคา อคฺฆนิก
  มีราคา 1 แสน สตสหสฺสคฺฆนิก
 • ชิ้น เปสิ ขณฺโฑ ขณฺฑํ
สัพพนาม (แจกอย่าง ย ศัพท์)
 • นั้น
 • นี้ อิม
 • นั่น เอต
 • โน้น อมุ อมุก อสุก
 • ใด (ไม่ใช่คำถาม)
 • อื่น อญฺญ ปร
 • อื่นอีก อปร
 • คนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนหนึ่ง สิ่งหนึ่ง อญฺญตร อญฺญตม
 • ?คนไหน สิ่งไหน กตร กตม
 • คนหนึ่ง สิ่งหนึ่ง พวกหนึ่ง เอก
 • บางคน บางสิ่ง บางพวก
  เอกจฺจ อปฺเปกจฺจ
 • ทั้งสอง อุภย (แจกอย่าง ย); อุภ (แจกอย่าง อุภ)
 • นอกนี้ อิตร
 • ใต้ ทกฺขิณ
 • เหนือ อุตฺตร
 • ซ้าย วาม
 • ข้างซ้าย วามปสฺสํ
 • ขวา ทกฺขิณ
 • ข้างขวา ทกฺขิณปสฺสํ
 • ก่อน ปุพฺพ ปุพฺพก
 • เช่นนั้น สทิส
 • เช่นเรา มาทิส
 • เช่นท่าน ตาทิส
สี
 • สีขาว ปณฺฑโร
 • สีขาวอมเหลือง ปณฺฑโร
 • แดง รตฺต โลหิต
 • แดงอ่อน อรุณ
 • ชมพู ปาฏล
 • เหลือง ปีต
 • ขาวอมเหลือง ปณฺฑุวณฺณ ปณฺฑร
 • ซีด ปณฺฑร
 • ส้ม ปีตรตฺต
 • เขียว หริต
 • น้ำเงิน นีล
 • น้ำเงินอ่อน ฟ้า มนฺทนีล
 • ขาว โอทาต เสต ปณฺฑร
 • ดำ กาฬ กณฺห
 • เทา ธูสร
 • หลากสี กมฺมาส
 • น้ำตาล ปิงฺคล
 • น้ำตาลแก่ กณฺหปีต
 • น้ำตาลอ่อน กปิล
รสชาติ
 • อร่อย หวาน มธุร
 • เปรี้ยว อมฺพิล
 • เค็ม โลณ ลวณ โลณิก
  จืด อโลณิก
 • เผ็ด เผ็ดร้อน กฏุ กฏุก
 • ขม  ติตฺต ติตฺตก
 • ฝาด กสาว
เสียง

เงื่อนไข สภาพ ฐานะ

 • ง่าย อีส อีสก
รูปร่าง
 • กลม จกฺกาการ วฏฺฏุล วฏฺฏ
 • รูปไข่  อณฺฑาการ
 • ครึ่งวงกลม อทฺธจกฺกการ
 • (มี) สี่มุม จตุรสฺส
 • (มี) สามเหลี่ยม ติโกณก
 • (มี) แปดเหลี่ยม อฏฺฐํสิก
 • ซึ่งมีรูปทรงกลม(เล็กๆ) โคฬการ
 • คม ติขิณ
 • ไม่คม ทื่อ อติขิณ
 • หนา ฆน พหล
 • หนานัก อติพหล
 • บาง ตนุ

โรค

 • โรคตา  จกฺขุโรโค
 • โรคหู  โสตโรโค
 • โรคจมูก  ฆานโรโค
 • โรคลิ้น  ชิวฺหาโรโค
 • โรคกาย  กายโรโค
 • โรคศีรษะ  สีสโรโค
 • โรคที่ใบหู  กณฺณโรโค
 • โรคปาก  มุขโรโค
 • โรคฟัน  ทนฺตโรโค/โอฏฺฐโรโค ม.
 • โรคไอ  กาโส
 • โรคหืด  สาโส
 • โรคไข้หวัด  ปินาโส
 • เป็นไข้หนัก  พาฬฺหคิลาน (คุณ.)
 • โรคไข้พิษ  ฑโห ฑาโห
 • โรคไข้เซื่องซึม  ชโร
 • โรคในท้อง  กุจฺฉิโรโค
 • โรคลมสลบ  มุจฺฉา
 • โรคบิด โรคลงแดง  ปกฺขนฺทิกา
 • โรคจุกเสียด  สุลา สูลา ม. ยุ.
 • โรคลงราก  วิสูจิกา
 • โรคเรื้อน  กุฏฺฐํ
 • โรคฝี  คณฺโฑ
 • โรคกลาก  กิลาโส
 • โรคมองคร่อ  โสโส
 • โรคลมบ้าหมู  อปมาโร
 • โรคหิดเปื่อย  ททฺทุ
 • โรคหิดด้าน  กณฺฑุ
 • โรคคุดทะราด  กจฺฉุ
 • หูด  รขสา /นขสา ม.
 • โรคละอองบวม  วิตจฺฉิกา
 • โรคอาเจียนโลหิต  โลหิตํ
 • โรคดี(เดือด)  ปิตฺตํ /โลหิตปิตฺตํ ยุ.
 • โรคเบาหวาน  มธุเมโห
 • โรคเริม  อํสา
 • โรคพุพอง  ปิฬกา
 • โรคริดสีดวง  ภคนฺทลา

ธรรม

 • นิพพาน นิพฺพานํ โมกฺขธมฺโม อมตํ

อื่นๆ

 • ปัญหา ปญฺโห ปญฺหา
 • การแก้ การตอบ คำตอบ วิสฺสชฺนํ วิสฺสชฺนา ปฏิวจนํ
 • เครื่องหมาย; จำนวนเลข, ข้อ องฺโก
 • ฝัน  สุปินํ dream
 • ฝันร้าย  ทุสฺสุปินํ nightmare

ความคิดเห็น

ถามว่าอยากได้ศัพท์ว่า

ถามว่าอยากได้ศัพท์ว่า แจกันไม้ไผ่...ตรงกับบาลีว่า "เวฬุวตฺถุ" พัสดุทำจากไม้ไผ่ ได้ไหมครับ? บุรุษคนหนึ่ง ฯ

เวฬุมยํ

เวฬุมยํ ปุปฺผธานํ
เวฬุมยปุปฺผธานํ
น่าจะใช้ได้

สาธุๆ ขอ อนุโมทนา

สาธุๆ ขอ อนุโมทนา ในความเพียรครับ

กรุณาช่วยทำพจนานุกรม

กรุณาช่วยทำพจนานุกรม ให้ทีครับเอาแบบสืบค้นได้

ที่ถูกต้องน่าจะบอกลิงค์

ที่ถูกต้องน่าจะบอกลิงค์ และตัวอย่างการใช้ศัพท์ด้ว

น่าจะบอกลิงค์ว่า

น่าจะบอกลิงค์ว่า ศัพท์ใดเป็นลิงค์ใดหรือเป็นได้ 2 ลิงค์ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.