ร่างกายและส่วนประกอบ

กํ

รูปที่ลงวิภัตติ: 
กํ
ประเภท: 
นิ.

น้ำ; ศีรษะ.

วิเคราะห์ศัพท์: 

อภิฯ 1198.

หัว, ศีรษะ

  • สีโส
  • สิโร
  • สีสํ
  • มุทฺธา
  • มตฺถโก
  • อุตฺตมงฺคํสิโร

อุจจาระ, คูถ

คูโถ, กรีสํ, วจฺจํ, มูลํ, ฉกํ, อุจฺจาโร, มีฬฺโห, อุกฺกาโร

เอ็น

นหารุ ปุ., สิรา, ธมนิ, ธมนี

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content